ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ผิด-ถูกรู้ได้อย่างไร
         
การที่เราจะตัดสินการกระทำของใครคนใดคนหนึ่งว่าผิดหรือถูกนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งตามคำสอนของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงสอนเราไว้ว่า “อย่าตัดสินเขาและท่านจะไม่ถูกตัดสิน ท่านตัดสินเขาอย่างไร พระเจ้าจะทรงตัดสินท่านอย่างนั้น”(มัทธิว 6:1-2)
           ดังนั้นเมื่อจำเป็นต้องทำการตัดสินใครว่าผิดหรือถูก ดีหรือชั่วจึงเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังตัวอย่างยิ่ง การตัดสินจะไม่เป็นการเสี่ยง ถ้าเราตัดสินผู้อื่นด้วยด้วย “ความรัก”

มาตรการในการตัดสินผิด-ถูกคืออะไร
            คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกให้หลักเพื่อการพิจารณาการกระทำของเรามนุษย์ว่าอะไรถูกต้องตามหลักศีลธรรมและอะไรไม่ถูกต้องดังนี้
1. การกระทำ
2. เจตนา
3. สภาพแวดล้อม

             สามองค์ประกอบนี้แหละที่เป็นตัวตัดสิน เราจะพิจารณาดูทีละองค์ประกอบ
เริ่มจาก “การกระทำ” หมายถึงเนื้อหาของการกระทำเอง เป็นตัวกิจการที่เราเลือกปฏิบัติด้วยใจเสรี ตามเสียงแห่งมโนธรรมของเรา ตอบคำถามที่ว่า “ทำอะไร”

            “เจตนา” หมายถึง ความตั้งใจในการกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ตอบคำถามว่า “ทำไปทำไม..ทำไปเพื่ออะไร” เจตนาเป็นตัวกำหนดถึงเป้าหมายของการกระทำของเรา

           “สภาพแวดล้อม” หมายถึง สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องตัดสินลงมือกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป ตอบคำถามว่า “อะไรเรียกร้องให้ต้องทำเช่นนี้”

             การที่เราตัดสินว่าอะไรดีนั้น ทั้งสามองค์ประกอบจะต้องเป็น ดี เหมาะสม ถูกต้อง อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น การช่วยเหลือคนที่โดนน้ำท่วมบ้านเพราะความรักต่อเพื่อนมนุษย์ การช่วยเหลือเป็นกิจการที่ดี สภาพแวดล้อมคือน้ำท่วมก็เป็นเหตุผลที่เหมาะสม เจตนาคือทำเพราะความรัก เมื่อสามองค์ประกอบลงตัวเช่นนี้ เราตัดสินได้ว่าการกระทำนี้ถูกต้องตามหลักศีลธรรม

            แต่ถ้าคนหนึ่งช่วยเหลือเพื่อนที่โดนน้ำท่วมบ้านเพราะต้องการเกียรติยศชื่อเสียง กรณีนี้ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมเพราะเจตนาไม่ดี

            หรือขโมยของตามห้างไปแจกคนจนเพราะน้ำท่วมไม่มีอะไรจะกิน กรณีนี้ผิดตั้งแต่แรกเพราะกิจการขโมยทำที่ไหนทำอย่างไรก็ผิดอยู่แล้ว แม้ว่าเจตนาและสภาพแวดล้อมจะดีก็ตาม

           ดังนั้นถ้าเราต้องตัดสินใครเราต้องตรวจสอบองค์ประกอบทั้งสามให้ดี ทำดีต้องมี “สามดี” คือ ทำดี เจตนาดี สภาพแวดล้อมดี

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : ครูจิ๋ว
เส้นทางการเป็นคาทอลิกของ "ครูจิ๋ว" คุณครูจิ๋วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นคนสมุทรสงคราม เป็นคนสุดท้องในพี่น้องเจ็ดคน บิดามีอาชีพประมงส่วนมารดาเป็นครู จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา...
สาเหตุการกลับใจ : ในมุมมองของผู้อภิบาล
สาเหตุการกลับใจในมุมมองของผู้อภิบาล คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม คุณพ่อบาทหลวงสังฆมณฑลราชบุรี ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อสังเกตเรื่องสาเหตุที่ผู้ใหญ่มานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (ธันวาคม 2018) ดังนี้ 1. จากการแต่งงาน...
สาเหตุการกลับใจ : เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2)
สาเหตุการกลับใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2) จากการสัมภาษณ์สมาชิกคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมสภาภิบาลอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทย
บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทยจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาทที่สำคัญของนักบุญโยเซฟต่อพระศาสนจักรในประเทศไทย2. เพื่อเพิ่มพูนความรักของผู้เรียนต่อนักบุญโยเซฟ และจะได้ภาวนาเสนอวิงวอนต่อท่านอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรม คิดว่า......
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของความตายในวิถีชีวิตคริสตชน 2. เพื่อให้ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติตนในหนทางที่ถูกต้องในการเตรียมตัวตายอย่างดี กิจกรรมอุปกรณ์...
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากลจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าพระศาสนจักรสากลพึ่งพาความช่วยเหลือจากนักบุญโยเซฟเสมอมา2. เพื่อให้ผู้เรียนวอนขอนักบุญโยเซฟและแนะนำผู้อื่นให้มาพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วย กิจกรรมอุปกรณ์ 1. รูปปั้นนักบุญโยเซฟนอนหลับ หรือ...
บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ  บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง
เดือน กันยายน 2021บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงบทบาทชองนักบุญโยเซฟบิดาผู้อยู่เบื้องหลัง ผู้เป็นเงาทางโลกแห่งพระบิดาเจ้าสวรรค์ ท่านเฝ้าดูแลและคอยปกป้องพระเยซูเจ้า...
บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน
เดือน สิงหาคม 2021 บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของการทำงานตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองทำงานเพื่อรับใช้และช่วยเหลือครอบครัวตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ...

สถิติการเยี่ยมชม

1.png4.png1.png2.png1.png1.png8.png
วันนี้2260
เมื่อวานนี้2772
สัปดาห์นี้13026
เดือนนี้48343
ทั้งหมด1412118

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

2
Online

วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565 21:49

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 178 (ม.ค.- มี.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์