ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

“ความสุข” ตามหลักคำสอนของคาทอลิก
“ความสุข” ตามหลักคำสอนของคาทอลิก

1. ความสุขแบบคริสตชนคืออะไร
          • ก่อนอื่นเราทุกคนที่รู้จักนับถือพระเจ้าหรือไม่ก็ตามต่างก็มีความปรารถนาในใจของทุกคนว่าต้องการมีความสุข เช่น การอวยชัยให้พรกัน  การซื้อของต่าง ๆ การกิน การอยู่ ฯลฯ แต่....ความสุขคืออะไร หมายความว่าอย่างไร


          • ในคำสอนของคาทอลิก ให้เรามองและพิจารณาชีวิตและคำสอนของพระเยซูเจ้าเป็นหลัก คำสอนแรกหรือปฐมเทศนาของพระองค์ คือ ใน มัทธิว 5:1-11 (เชิญอ่าน) สรุปได้ว่าความสุขทั้งแปดประการนี้พบเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนใน “ชีวิตของพระเยซูเจ้าเอง” สุขเพราะใจยากจนเป็นอย่างไรก็ให้มองชีวิตของพระเยซู สุขเพราะใจทุกข์ระทมเป็นอย่างไร-มองดูชีวิตของพระเยซูเจ้า ฯลฯ

         • ความสุขแท้จริงของมนุษย์จึงขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของชีวิตระหว่างตัวเรากับพระเยซูเจ้า เราต้องมองดูชีวิตของพระองค์ตั้งแต่ การบังเกิด-การสิ้นพระชนม์-และการกลับฟื้นคืนชีพ

         • อยากมีความสุขแท้ต้องดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซู
         • ความสุขตามหลักคำสอนของพระเยซูเจ้าจึงเป็นการก้าวพ้นความสุขตามประสาธรรมชาติมนุษย์ สุขที่ไม่ได้เกิดขึ้นจาก “การมี” แต่สุขจาก “การเป็นคนดี”

2. ความสุขเช่นนี้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร
         • ความสุขแท้ตามคำสอนของพระเยซูเจ้าเป็นการดำเนินชีวิตที่มองแล้วว่าเป็นการทวนกระแสสังคมของเรา แต่เราต่างก็มีประสบการณ์แล้วว่าสิ่งของวัตถุชื่อเสียงเกียรติยศไม่สามารถนำความสุขที่แท้จริงมาให้เราได้ มีตัวอย่างมากมายให้เราเห็น
         • เราพูดได้ว่ามนุษย์ทุกคนต่างแสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้น ก่อนอื่น “ใจที่แสวงหา” นี้ เราถือว่าพระเจ้าทรงใส่ความปรารถนานี้ลงในจิตใจของเรา เพื่ออะไร ก็เพื่อจะได้ทำให้มนุษย์แสวงหาความสุขที่แท้จริง นั้นก็คือ ที่สุดแล้วเมื่อมนุษย์ลองผิดลองถูกแสวงหาความสุขใส่ตัวด้วยวิธีการต่างๆแล้ว พระองค์หวังว่าเขาจะมาลงเอยที่พระองค์นั้นเอง
         • นี้ที่เราเรียกว่า “กระแสเรียก” ที่พระเจ้าทรงเรียกหรือดึงดูดมนุษย์ทุกคนให้เข้ามาหาพระองค์เพื่อจะได้รับความสุขแท้
         • “ความสุขแท้” จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อเรียกให้เราแต่ละคน แต่ละครอบครัว และทุกๆคนให้เข้ามาเป็นประชากรของพระองค์

3. ความสุขแท้ตามคำสอนของคาทอลิกไม่ใช่มาจากการมีแต่เป็นสภาพของการดำเนินชีวิต
            ในคำสอนของพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงสอนถึงเรื่องพระอาณาจักรของพระเจ้า ชีวิตนิรันดร์ คำเหล่านี้บ่งบอกถึงความสุขใช่หรือไม่
         • ถูกต้องแล้ว ถ้อยคำที่พระคัมภีร์บันทึกคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้ามักจะพูดถึงความสุขแท้ที่แสดงให้เราเห็นถึงเงื่อนไขของการได้รับความสุข 3 ภาพสำคัญ คือ

          • การมาถึงของพระอาณาจักรของพระเจ้า หมายความว่า ใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าคนนั้นย่อมได้รับความสุข ใครก็ตามที่จิตใจของเขามอบให้พระเจ้าเป็นเจ้านายไม่ยอมให้ปีศาจมาเป็นเจ้านายคนนั้นย่อมเป็นสุข นี่เป็นประการแรก
             ประการที่สอง พระเยซูทรงสัญญาว่า “ผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ 5:8) นี่เป็นคุณลักษณะที่เราจะต้องมีคือการมีใจบริสุทธิ์คือการไม่คิดร้ายหรือคิดไม่ดีทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น มีใจยอมรับเคารพผู้อื่น มองความดีของคนอื่นได้ยอมรับความดีของคนอื่น ใครทำได้เช่นนี้ย่อมเห็นพระเจ้าและมีความสุขแท้
             ประการที่สาม “การเข้าสู่การพักผ่อนของพระเจ้า”(เทียบ ฮบ 4:7-11) หมายความว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปตามที่พระเจ้าทรงให้สัญญาไว้ในเรื่องของคนใช้ที่ทำประโยชน์จากเงินที่นายให้(เทียบ มธ 25:21-23) “ดี​มาก ผู้​รับใช้​ที่​ดี​และ​ซื่อสัตย์ เจ้า​ซื่อสัตย์​ใน​สิ่ง​เล็กน้อย ...จง​มา​ร่วม​ยินดี​กับ​นาย​ของ​เจ้า​เถิด”

4. ความสุขแท้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร
         • ก่อนอื่นความสุขตามคำสอนของพระเยซูเจ้านี้ เป็นความสุขที่อยู่เหนือกำลังและความเข้าใจของมนุษย์ เราคริสตชนถือว่า ความสุขแท้นี้เป็น “ของขวัญ” ที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้มนุษย์เราแบบให้เปล่า เพื่อให้เราได้มีส่วนร่วมในความปีติสุขกับพระเจ้า ทั้งนี้เพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่เกินกำลังของเรา ความสุขจากการทำตามคำสอนของพระองค์ในโลกนี้จึงเป็น “การลิ้มรส” ความสุขแท้ในเมืองสวรรค์

         • ความสุขแท้เช่นนี้ต้องมาจาก “การตัดสินใจเลือก” ของเราเอง พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้แสวงหา ไม่ได้บังคับ แต่เราต้องรับผิดชอบจากการเลือกของเรา

         • พระองค์ต้องการให้เราชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากสัญชาตญาณความชั่วร้าย และให้แสวงหาความรักต่อพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด

         • ความสุขแท้มิได้พบในความร่ำรวยหรือการกินดีอยู่ดี ในเกียรติยศหรือในอำนาจหรือในความสำเร็จ สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต แต่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางของชีวิต เราจะพบความสุขแท้ในพระเจ้าเท่านั้น

5. หลักปฏิบัติของเราคาทอลิกที่ชัดเจนซึ่งเป็นหนทางนำไปสู่ความสุขมีอะไรบ้าง

        • เราต้องปฏิบัติตาม พระบัญญัติ 10 ประการ คำสอนเรื่องความสุขแท้จริง คำสอนของอัครสาวก และความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้าที่ผ่านทางการภาวนาของเรา
        • เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้เราพบได้ในพระวาจาของพระเจ้า ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้เราอ่านพระคัมภีร์ทุก ๆ วัน แล้วนำคำสอนจากพระคัมภีร์นั้นไปปฏิบัติตามทีเล็กทีละน้อย เราแต่ละคนจะได้ชิดสนิทกับพระเจ้า มีส่วนร่วมในพระธรรมชาติของพระเจ้า และเมื่อเราได้พบพระเจ้าด้วยวิธีนี้แล้วความปีติสุขหรือความสุขที่แท้จริงจะบังเกิดในใจของท่าน

เนื้อหาและบทเรียน