ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

25 กิจกรรมเพื่อการสอนคำสอนเรื่องความสุขแท้จริง
25 กิจกรรมเพื่อการสอนคำสอนเรื่องความสุขแท้จริง

หนึ่งในคำขอร้องจากเพื่อนครูคำสอน และครูสอนวิชาคริสต์ศาสนาก็คือ จะสอนเรื่องความสุขแท้จริงได้อย่างไร
หลังจากได้ระดมสมองกับเพื่อนร่วมงาน จึงได้ 25 กิจกรรมเพื่อการสอนคำสอนเรื่องเรื่องความสุขแท้จริง 8 ประการดังนี้

1. เขียนความสุขแท้จริงด้วยสำนวนภาษาของตนเอง
            ให้ผู้เรียน เรียนรู้และทำความเข้าใจคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงในแต่ละประการ โดยให้พวกเขาได้เขียนความสุขแท้จริงให้คงความหมายเดิมตามที่พระเยซูทรงสอน แต่ด้วยสำนวนภาษาของพวกเขาเอง โดยที่ครูจะต้องเรียนรู้ความหมายของแต่ละประการมาก่อน แล้วอธิบายให้ผู้เรียน เช่น ใจยากจน ใจทุกข์โศกเศร้า ใจอ่อนโยน หิวกระหายความยุติธรรม ฯลฯ

2. สร้างสรรค์ท่าทางเพื่อการสอนความสุขแท้จริง
            เพื่อให้ผู้เรียนจดจำหรือเข้าใจคำสอนเรื่องความสุขแท้จริง วิธีหนึ่งที่ช่วยได้ คือ การสอนโดยการใช้ท่าทางประกอบให้พวกเขาเข้าใจในแต่ละประการ เช่น ให้ผู้เรียนทำท่าร้องไห้ในเรื่องความทุกข์โศกเศร้า การเอามือลูบท้องแสดงถึงความหิวกระหาย ให้โอกาสพวกเขาได้คิดสร้างสรรค์ท่าทางหรือการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับคำสอนแต่ละประการ

3. วาดสัญลักษณ์ความสุขแท้จริงแต่ละประการ
            ถ่ายเอกสารหรือพิมพ์คำสอนเรื่องความสุขแท้จริงให้ผู้เรียนคนละฉบับ แล้วให้แต่ละคนสร้างสรรค์สัญลักษณ์ประจำความสุขแท้จริงแต่ละประการ เพื่อช่วยให้จดจำและเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น เช่น รูปหัวใจ เพื่อแสดงถึงใจบริสุทธิ์ สัญลักษณ์สันติภาพ ใบหน้าความสุขของผู้สร้างสันติ หรืออาจจะใช้รูป emojis ในความสุขแต่ละประการก็ได้

4. จับคู่ความสุขแท้จริง
           ให้ครูเตรียมกิจกรรมโดยเขียนคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงแต่ละประการลงในบัตรคำ แล้วตัดออกเป็นสองส่วน นำมาคละกันแล้วให้ผู้เรียนเลือกคนละส่วน (เตรียมจำนวนให้พอ) จากนั้นให้แต่ละคนตามหาความสุขอีกครึ่งหนึ่งที่หายไป เมื่อได้แล้วให้จับคู่กันเพื่อศึกษาความหมายของความสุขที่ได้รับ

5. ศึกษาเปรียบเทียบข้อเหมือนและข้อต่างระหว่างคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงกับพระบัญญัติสิบประการ
            ให้ผู้เรียนเปิดพระคัมภีร์หรือเตรียมคำสอนทั้งสองให้ผู้เรียนได้ไตร่ตรอง แล้วเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างคำสอนทั้งสอง เชิญชวนให้พวกเขาได้คิดให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับความหมายของแต่ละถ้อยคำ แล้วออกมานำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดกัน

6. สร้างสรรค์ภาพปะติดความสุขแท้จริง
            หาหนังสือนิตยสารมาแจกให้ผู้เรียนเลือกภาพที่สอดคล้องหรือตรงกับคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงคนละหนึ่งประการ ตัดภาพนั้นออกมาและปะติดกับกระดาษที่เตรียมไว้ ให้ครูเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น นิตยสาร กรรไกร กาว สีเมจิก ทำให้สวยงามเสร็จแล้วมานำเสนอหน้าชั้น

7. สร้างวรสารความสุขแท้จริง
            ให้ผู้เรียนเลือกความสุขแท้จริงประการหนึ่งในแต่ละวัน และให้เขียนคำแนะนำเพื่อการปฏิบัติตัวของสมาชิกในห้องของเขา ว่าจะต้องปฏิบัติหรือกระทำเรื่องใดตลอดทั้งวัน ควรทำให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง และให้มีการแบ่งปันประสบการณ์แก่กันและกัน ถ้าผู้เรียนเอาจริงเอาจังกับกิจกรรมนี้จะเกิดประโยชน์กับชีวิตของแต่ละคนอย่างแท้จริง และครูต้องเป็นคนหนึ่งในกิจกรรมนี้และภาวนาให้พวกเขากระทำให้สำเร็จในแต่ละวัน

8. จับคู่ความสุขแท้จริงกับบุคคลสำคัญ
            เมื่อผู้เรียนเข้าใจความหมายของความสุขแท้จริงแต่ละประการดีแล้ว ให้พวกเขาได้คิดถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีชีวิตเป็นแบบอย่างสอดคล้องกับคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงในแต่ละประการนั้น ถ้ามีรูปของบุคคลนั้นให้นำมาปะติดในกระดาษที่เขียนคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงนั้น แล้วนำมาติดบอร์ดให้คนทั่วไปได้ชื่นชม

9. จับคู่คำสอนเรื่องความสุขแท้จริงกับหนังสือหรือภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน
            ในครั้งที่แล้วให้ผู้เรียนจับคู่คำสอนเรื่องความสุขแท้จริงกับบุคคลจริง ๆ แต่ครั้งนี้ให้ผู้เรียนคิดถึงหนังสือหรือภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงนี้ ถ้ามีโปสเตอร์โฆษณาหนังสือหรือภาพยนตร์ให้นำมาปะติดคู่กับคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงประการนั้น ๆ

10. เขียนถ้อยคำที่แทนคำว่า “ความสุขแท้จริง” แล้วให้อภิปรายกัน
             คำว่าความสุขแท้จริงตามที่พระเยซูสอนหมายถึงผลที่ตามมาของการกระทำตามที่พระเยซูสอน การให้ผู้เรียนเลือกคำอื่นมาแทนคำว่าความสุข อาจจะทำให้ผู้เรียนได้คิดในแง่มุมอื่นที่ต่างไปจากความสุขที่ได้กระทำเช่นนั้น เช่น การมั่นคงในความดีนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบาก ต้องอดทนอย่างแท้จริง

11. การภาวนาเพื่อความสุขแท้จริง
            เริ่มต้นการเรียนด้วยบทภาวนาความสุขแท้จริง โดยนำเอาคำสอนความสุขแท้จริงแต่ละประการมาเป็นบทภาวนา ตัวอย่างเช่น
• ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่ยากจน เพื่อจะได้เข้าอยู่ในพระอาณาจักรสวรรค์
• ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเป็นทุกข์โศกเศร้า โปรดช่วยลูกให้ได้พบความบรรเทา
• ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ลูกมีใจอ่อนโยน เพื่อจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
ฯลฯ

12. บอกใบ้ทายคำ
            เขียนความสุขแท้จริงแต่ละประการลงในบัตรคำแล้วคว่ำไว้ ให้สมาชิกคนหนึ่งหยิบบัตรคำชิ้นหนึ่งขึ้นมาอ่าน แล้วทำท่าทางให้เพื่อนทายว่าได้ความสุขแท้จริงในเรื่องอะไร มาจากพระวรสารข้อใด จากนั้นให้อาสาสมัครคนต่อไปกระทำเช่นเดียวกัน

13. ดอกไม้แห่งความสุขแท้จริง
           เป็นกิจกรรมที่สนุกอีกกิจกรรมหนึ่งสำหรับเด็ก ๆ ที่ชอบวาดภาพ ผู้นำเตรียมอุปกรณ์การวาด เช่น กระดาษ สี กาว ปากกา สีเมจิก ให้เด็กแต่ละคนวาดดอกไม้ที่ตนชอบโดยให้เขียนความสุขแท้จริงลงในดอกไม้นั้นอย่างสร้างสรรค์ เสร็จแล้วนำไปติดให้ทุกคนได้เห็น

14. สร้างรหัสความสุขแท้จริงประจำห้อง
            เด็ก ๆ เริ่มรู้จักรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อตั้งใจของตนเองได้แล้ว ดังนั้นจึงส่งเสริมให้เด็กในห้องเลือกความสุขประการใดประการหนึ่งแล้วสร้างรหัสที่ทุกคนในห้องรู้ติดไว้ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นและปฏิบัติตามที่รหัสนั้นบ่งบอก เช่น รูปมือ เพื่อเป็นนัยว่า เราทุกคนในวันนี้จะต้องเป็นมือที่สร้างสันติสุขกับทุกคนที่พบ

15. กระดานข่าว
            กระดานข่าวในห้องเรียนหรือที่ระเบียงเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ให้นักเรียนได้สร้างสรรค์คำสอนเรื่องความสุขแท้จริง ในพระวรสารนักบุญมัทธิว 5:1-11 โดยให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ข้อตั้งใจ ประโยชน์ที่ได้จากพระคัมภีร์ตอนนี้ โดยแสดงออกเป็นข้อเขียน ภาพวาด การลงสี ที่แสดงออกถึงทัศนคติที่เกิดขึ้นจากการอ่านพระคัมภีร์บทนี้

16. เกมจำข้อความความสุขแท้จริง
            ให้ผู้เรียนจับคู่กันท่องพระคัมภีร์ ใครท่องได้ก่อนได้รางวัล ครูใช้พระวรสารนักบุญมัทธิว 5:1-11 เรื่องความสุขแท้จริง โดยมอบหมายให้แต่ละคู่ไปท่องพระคัมภีร์คู่ละหนึ่งข้อ เช่น คู่ที่หนึ่งท่อง มธ. 5:3 คู่ที่สอง มธ. 5:4 ….

17. แต่งเพลงเกี่ยวกับความสุขแท้จริง
            ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีจากบทเพลง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ช่วยกันแต่งเพลงสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับความสุขแท้จริง เช่น ความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ความสุขที่ให้อภัยผู้อื่น

18. แบ่งปันประสบการณ์แห่งความสุขแท้
            ให้ผู้เรียนได้รับบทบาทเป็นผู้สอนหรือผู้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต ครูอาจจะให้ผู้เรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้อ่านพระวรสารนักบุญมัทธิว 5:3-11 ให้ครูอธิบายความหมายหรือคำสำคัญ จากนั้นให้ผู้เรียนได้เงียบไตร่ตรองประสบการณ์ชีวิตว่ามีความสุขข้อใดที่ตนเองเคยมี แล้วให้เล่าให้เพื่อนฟัง หรือครูอาจตั้งคำถามเช่น ใครเคยอยากได้อะไรแต่ควบคุมตนเองไม่ขอพ่อแม่ให้ซื้อให้ (แสดงว่ามีใจยากจน พอใจในสิ่งที่ตนมี)

19. ทำโปสเตอร์ความสุขแท้
           ให้ผู้เรียนได้ทำโปสเตอร์ความสุขแท้จริง โดยให้ศึกษาก่อนแล้วให้กลุ่มเลือกจะทำอย่างไรให้โปสเตอร์เป็นที่เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ เพื่อนำไปติดให้นักเรียนคนอื่น ๆ ได้เรียนรู้ด้วย

20. ค้นหาเพื่อนที่มีความสุขแท้จริง
           แทนที่จะหาคนที่มีชื่อเสียง ให้นักเรียนได้หาเพื่อนที่มีคุณลักษณะตรงกับคำสอนเรื่องความสุขแท้จริง แล้วเขียนชื่อติดบอร์ดไว้ อาทิตย์หน้าก็หาคนใหม่มาแทน หรือพบคนใดทำดีอะไรที่ตรงกับคำสอนก็ให้เขียนชื่อไว้บนบอร์ดความสุขแท้จริงได้เลย

21. เขียนเรื่องความสุขแท้จริง
           ให้ผู้เรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ ฉันจะดำเนินชีวิตตามคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงได้อย่างไร (ความยาวไม่จำกัด)

22. ขอบคุณและแบ่งปัน
           ชีวิตของเรามีสิ่งที่ดี ๆ มากมาย มีคนมากมายที่มีบุญคุณต่อเรา ให้ผู้เรียนได้เขียนรายชื่อบุคคลที่มีพระคุณต่อตัวเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดี ๆ บุคคลดี ๆ โอกาสดี ๆ ที่เรามี จากนั้นให้แบ่งปันกันในกลุ่ม

23. จิ๊กซอความสุขแท้จริง
           ทำจิ๊กซอความสุขแท้ โดยมีข้อความจากพระวรสารนักบุญมัทธิว 5:3-11 เป็นภาพหลัก

24. แสดงละครสั้น
           แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มสร้างละครความสุขแท้ตามคำสอนของพระเยซูในพระวรสารนักบุญมัทธิว 5:3-11 หรืออาจจะแสดงการต่อสู้กันระหว่างความดีกับความชั่วก็ได้

25. กระซิบต่อกัน
            แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ให้เข้าแถวตอนลึก คนหัวแถวออกมาจับสลากความสุขแท้ประการใดประการหนึ่ง ท่องจำให้ได้แล้วกระซิบบอกคนที่สองในเวลา 15 วินาที จากนั้นคนที่สองกระซิบบอกคนที่สาม 15 วินาที ทำต่อไปจนถึงคนสุดท้าย แล้วให้คนสุดท้ายออกมาเขียนว่าได้รับคำสอนเรื่องความสุขแท้ว่าอย่างไร (แต่ละกลุ่มได้ความสุขแท้จริง 1 ประการที่ไม่เหมือนกัน ภายใน 15 วินาที จะกระซิบบอกและกระซิบถามได้ คนอื่น ๆ ให้หันหลังให้สองคนที่กระซิบบอกกัน)

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2023
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2023 วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2023 เวลา 10.30 น....
สัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 16
สัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2023 คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี ได้เข้าสัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม...
ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนสังฆมณฑลราชบุรี ปี 2023
Download :::: รายละเอียดโครงการ :::: ใบสมัครลงทะเบียน ::::

โครงสร้างการสอนคำสอนตามวัย

Youcat-คำสอนเยาวชน

Youcat 119 พระจิตเจ้าทรงทำอะไรในพระศาสนจักร ?
📍 พระจิตเจ้าทรงทำอะไรในพระศาสนจักร ? YOUCAT 119 บอกเราว่า… พระจิตเจ้าทรงก่อตั้งพระศาสนจักรพระองค์ทรงกระตุ้นและทรงเตือนพระศาสนจักรในเรื่องพันธกิจพระองค์ทรงเรียกบุคคลต่างๆมารับใช้พระศาสนจักรและประทานพระพรอันจำเป็นแก่พวกเขาพระจิตเจ้าทรงนำเราไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าพระตรีเอกภาพ อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น (CCC 733-741,...
Youcat 52 สวรรค์คืออะไร ?
📍 สวรรค์คืออะไร ? #YOUCAT 52 บอกเราว่า… สวรรค์.. คือ สถานที่ของพระเจ้าเป็นสถานที่พำนักของบรรดาทูตสวรรค์และผู้ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นจุดหมายปลายทางของสิ่งสร้าง...
Youcat 376 หน้าที่ของพลเมืองที่มีรัฐคืออะไร ?
📍 หน้าที่ของพลเมืองที่มีรัฐคืออะไร ?#YOUCAT 376 บอกเราว่า…พลเมืองทุกคนมีหน้าที่ให้ความร่วมมืออย่างซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และให้การสนับสนุนเพื่อความดีส่วนรวมในความจริงความยุติธรรม อิสรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน(CCC 2238 -2246) 💟...

พระวาจานำชีวิต

เสียงของพระเจ้า
มหาพรต ช่วงเวลาที่ทำให้เราต้องตั้งใจฟัง เพื่อจะได้ยินเสียงของพระเจ้า เพื่อให้ถ้อยคำของพระเจ้านำทางและช่วยเปลี่ยนแปลงจิตใจเรา ข้าพ​เจ้า​กำลัง​ฟัง​อยู่​ว่า​พระ​องค์​จะ​ตรัส​อะไร พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​ประกาศ​สันติภาพแก่​ประชากร​ของ​พระ​องค์​และ​แก่​ผู้​จงรักภักดี​ต่อ​พระ​องค์ ขอ​เพียง​อย่า​ให้​เขา​ทำ​สิ่ง​โง่เขลา​อีก (สดด. 85:8) พระ​วาจา​ของ​พระ​องค์​เป็น​โคม​ส่อง​ทาง​ของ​ข้าพ​เจ้า...
บาปของเรา
🤦‍♀️เรายังอ่อนแอ และตกในบาปอยู่บ่อยๆ แต่ความรักของพระเจ้า ยิ่งใหญ่กว่าความผิดบาปของเรา🌈ให้พระวาจาพระเจ้าเป็นพลังแก่เราละทิ้งบาปกัน💟คนบาปทั้งหลายเอ๋ย จงกลับใจเถิด จงกระทำความยุติธรรมเฉพาะพระพักตร์ พระองค์อาจทรงแสดงความรักและแสดงพระกรุณาแก่ท่านอีกก็ได้ (ทบต. 13:8)💟ผู้​ชอบ​ธรรม​ย่อม​เป็น​สุข เขา​ไม่​เดิน​ตาม​คำแนะนำ​ของ​คน​ชั่ว...
น้ำทรงชีวิต
มหาพรตอาจถูกล่อลวง ให้รู้สึกแห้งแล้งฝ่ายวิญญาณ และอาจละทิ้งคำสอนของพระเจ้าได้ง่าย ให้พระวาจาพระเจ้าเป็นเหมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรากัน พระ​องค์​เสด็จ​เยี่ยม​แผ่น​ดิน​และ​ทรง​บันดาล​ให้​อุดม​สม​บูรณ์ ทรง​โปรด​ให้​แผ่น​ดิน​มั่งคั่ง​อย่าง​มาก คลองของ​พระ​เจ้า​มี​น้ำ​เต็ม​ล้น พระ​องค์​ทรง​จัดหา​ข้าวสาลี​ไว้​ให้​มนุษย์ พระ​องค์​ทรง​เตรียม​ไว้​เช่นนี้ (สดด....

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020

DC135 ก. สภาพชีวิตจิตของพันธกิจและการประกาศข่าวดีเป็นสิ่งสำคัญ
เกณฑ์ในการอบรมครูคำสอน ก. สภาพชีวิตจิตของพันธกิจและการประกาศข่าวดีเป็นสิ่งสำคัญที่กระบวนการการอบรมทั้งครบจะซึมผ่านศูนย์กลางขอประสบการณ์ฝ่ายจิตในมุมมองของการเป็นธรรมทูต เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความพยายามในการอภิบาลที่หักโหมเกินไป😍 😇...
DC135 การอบรมครูคำสอนต้องคำนึงถึงเกณฑ์หลายประการที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับโครงการในการอบรม
📖 ในการอบรมครูคำสอนต้องคำนึงถึงเกณฑ์หลายประการที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับโครงการในการอบรม เนื่องจากครูคำสอนต้องได้รับการอบรมเพื่อการประกาศข่าวดีในโลกปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องใช้ปรีชาญาณในการประสานความสนใจ อันเนื่องมาจากบุคคลและความจริงของความเชื่อการเติบโตส่วนบุคคลและมิติของชุมชนการเอาใจใส่ดูแลพลังฝ่ายจิตและการอุทิศตนในความพยายามเพื่อความดีส่วนรวมเกณฑ์บางประการควรได้รับการพิจารณาด้วยวิธีที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น❤️...
DC133-134 ชุมชนคริสตชนเป็นแหล่งกำเนิด สถานที่และเป้าหมายของการสอนคำสอน
📖ชุมชนคริสตชนเป็นแหล่งกำเนิด สถานที่และเป้าหมายของการสอนคำสอน การประกาศพระวรสารเริ่มต้นด้วยชุมชนคริสตชน และเชื้อเชิญมนุษย์ให้กลับใจมาเชื่อและติดตามพระคริสตเจ้าเสมอ ชุมชนแห่งเดียวกันนี้เองที่ต้อนรับผู้ที่ประสงค์จะรู้จักพระเจ้าให้ดีขึ้นและให้ชีวิตใหม่เข้ามาในตัวเขา...

สถิติการเยี่ยมชม

1.png9.png5.png7.png7.png4.png5.png
วันนี้1296
เมื่อวานนี้2840
สัปดาห์นี้17876
เดือนนี้6951
ทั้งหมด1957745

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

4
Online

วันเสาร์, 03 มิถุนายน 2566 12:16

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 181 (พ.ย.2022 - มี.ค. 2023)

สารคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 28 ฉบับที่ 181 เดือนพฤศจิกายน 2022 - มีนาคม 2023

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์ "ภาคปัญจบรรพ"

สมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์และทางไลน์ "หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัย นารูธ 1ซามูแอล 2ซามูแอล"

สมัครเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์และทางไลน์ "พระวรสารทั้งสี่และกิจการอัครสาวก"