ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

เหตุผล 5 ประการที่ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนคาทอลิก
เหตุผล 5 ประการที่ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนคาทอลิก

           เว็ปไซต์ montereybayparent.com ได้เผยแพร่ “เหตุผล 5 ประการที่ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนคาทอลิก” ในโอกาสที่ฉลองสัปดาห์โรงเรียนคาทอลิกประจำปี ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2020 โดยการสนับสนุนจากสมาคมการศึกษาคาทอลิกแห่งสหรัฐอเมริกา ผู้รายงานระบุถึงสาเหตุที่ได้เขียนบทสรุปนี้ก็เพื่อเป็นให้เกียรติในโอกาสเฉลิมฉลองนี้

1. ผู้ปกครองเชื่อว่าคุณครูจะเป็นแบบอย่างในด้านศีลธรรมให้ลูก ๆ ของพวกเขาได้
             CARA (สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยยอร์ชทาวน์) ยืนยันว่า การให้ “คุณค่าทางศีลธรรมที่เข้มแข็ง” (strong moral values) ของโรงเรียนคาทอลิกเป็นเหตุผลลำดับสูงสุดที่ผู้ปกครองตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ผู้ปกครองจำนวนมากที่เลือกการศึกษาคาทอลิกเพราะต้องการให้บุตรหลานของพวกเขาได้รับการอบรมที่ต่อเนื่องจากที่ได้รับจากทางบ้าน พวกเขามองหาสถานที่ที่จะมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อชีวิตความเชื่อทางศาสนาและชีวิตทางศีลธรรมให้บุตรหลานของพวกเขา

           ผู้ปกครองท่านหนึ่ง (Angela Savage) ที่ได้เลือกส่งบุตรสาวเข้าเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ชื่อ โรงเรียนซานตา คาทาลีนา ได้ให้เหตุผลหลายประการที่ได้ตัดสินใจเช่นนี้รวมถึงเรื่องความปลอดภัยและปรารถนาที่จะมีโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับเด็ก ๆ ทุกคน และเธอก็มีความสุขที่ได้ตัดสินใจเช่นนั้น อันเยลายืนยันว่า “การสอนศาสนา(คำสอน)ที่สม่ำเสมอ และกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยพัฒนาความเชื่อให้ลูกสาวของฉันแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย”

2. ชีวิตประจำวันที่แสดงออกในความเชื่อคาทอลิกเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาพื้นฐานความเชื่อที่เข้มแข็งทางศาสนาในอนาคต
            บทเรียนประจำวันในความเชื่อคาทอลิกเสริมสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเด็ก ๆ โดยเชิงสถิติแล้วพบว่าเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ยังคงไปร่วมกิจกรรมของวัดอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งพวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่

           สืบเนื่องจากการศึกษาถึง “ทายาทที่ยิ่งใหญ่และดีที่สุด” โรงเรียนคาทอลิกและการเลือกของผู้ปกครอง” (สภาพระสังฆราชแห่งสหรัฐอเมริกา) พบว่า “นักศึกษาจากโรงเรียนคาทอลิกยังคงภาวนาประจำวัน ไปวัดบ่อยมากกว่าเดิม ยังคงรักษาเอกลักษณ์การเป็นคาทอลิกไปจนถึงวัยผู้ใหญ่และยังถวายเงินมากกว่าให้พระศาสนจักร”

3. วัดและโรงเรียนคาทอลิกเสริมสร้างชุมชนเพื่อครอบครัว
           ครอบครัวต่าง ๆ ที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในโรงเรียนของวัดมีเวลาที่ง่ายกว่าที่จะพัฒนาความรู้สึกของการเป็นชุมชน (ชีวิตกลุ่ม) กับเพื่อน ๆ ลูกวัดด้วยกัน มีโอกาสที่จะพบปะ เป็นเพื่อนกัน ช่วยเหลือกัน ต้อนรับกัน สร้างบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและการไปมาหาสู่กัน ส่วนครอบครัวที่อยู่ในบริเวณอื่น ๆ ชุมชนนี้จะมีความสำคัญเป็นพิเศษในฐานะที่จะเป็นศูนย์กลางหรือสถานที่ทุกคนสามารถมาพบปะกัน ได้

4. โรงเรียนคาทอลิกและสังฆมณฑลช่วยให้ทุนการศึกษา
           การศึกษาคาทอลิกเป็นโรงเรียนเอกชน โรงเรียนเอกชนอาจะมีค่าเทอมแพงกว่า แต่โรงเรียนคาทอลิกและสังฆมณฑลให้ความช่วยเหลือครอบครัวของวัดและครอบครัวอื่น ๆ ที่มีความต้องการได้

5. ให้คุณภาพการศึกษาที่ดี
           โรงเรียนคาทอลิกมีคุณภาพการศึกษาที่สูง จากผลสำรวจของสมาคมโรงเรียนคาทอลิกแห่งชาติสหรัฐอเมริกาพบว่า ร้อยละ 99 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเรียนจบการศึกษา และร้อยละ 88 เข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัย โดยทั่วไปในการสอบวัดผลทั้งระดับชาติและระดับมาตรฐาน โรงเรียนคาทอลิกดีกว่าโรงเรียนของรัฐและเอกชนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยร้อยละ 20

(เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เชิญ www.dioceseofmonterey.org/catholic-schools)

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : ครูจิ๋ว
เส้นทางการเป็นคาทอลิกของ "ครูจิ๋ว" คุณครูจิ๋วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นคนสมุทรสงคราม เป็นคนสุดท้องในพี่น้องเจ็ดคน บิดามีอาชีพประมงส่วนมารดาเป็นครู จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา...
สาเหตุการกลับใจ : ในมุมมองของผู้อภิบาล
สาเหตุการกลับใจในมุมมองของผู้อภิบาล คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม คุณพ่อบาทหลวงสังฆมณฑลราชบุรี ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อสังเกตเรื่องสาเหตุที่ผู้ใหญ่มานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (ธันวาคม 2018) ดังนี้ 1. จากการแต่งงาน...
สาเหตุการกลับใจ : เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2)
สาเหตุการกลับใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2) จากการสัมภาษณ์สมาชิกคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมสภาภิบาลอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทย
บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทยจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาทที่สำคัญของนักบุญโยเซฟต่อพระศาสนจักรในประเทศไทย2. เพื่อเพิ่มพูนความรักของผู้เรียนต่อนักบุญโยเซฟ และจะได้ภาวนาเสนอวิงวอนต่อท่านอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรม คิดว่า......
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของความตายในวิถีชีวิตคริสตชน 2. เพื่อให้ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติตนในหนทางที่ถูกต้องในการเตรียมตัวตายอย่างดี กิจกรรมอุปกรณ์...
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากลจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าพระศาสนจักรสากลพึ่งพาความช่วยเหลือจากนักบุญโยเซฟเสมอมา2. เพื่อให้ผู้เรียนวอนขอนักบุญโยเซฟและแนะนำผู้อื่นให้มาพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วย กิจกรรมอุปกรณ์ 1. รูปปั้นนักบุญโยเซฟนอนหลับ หรือ...
บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ  บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง
เดือน กันยายน 2021บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงบทบาทชองนักบุญโยเซฟบิดาผู้อยู่เบื้องหลัง ผู้เป็นเงาทางโลกแห่งพระบิดาเจ้าสวรรค์ ท่านเฝ้าดูแลและคอยปกป้องพระเยซูเจ้า...
บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน
เดือน สิงหาคม 2021 บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของการทำงานตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองทำงานเพื่อรับใช้และช่วยเหลือครอบครัวตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ...

สถิติการเยี่ยมชม

1.png4.png0.png9.png5.png7.png2.png
วันนี้2486
เมื่อวานนี้2622
สัปดาห์นี้10480
เดือนนี้45797
ทั้งหมด1409572

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

4
Online

วันพฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2565 21:48

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 178 (ม.ค.- มี.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์