ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การใช้อำนาจคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก
เรื่อง การใช้อำนาจ
        เนื่องจากเราต้องอยู่ในสังคม และสังคมต้องมีผู้นำและผู้ตาม การเป็นผู้นำหรือผู้มีอำนาจนั้นในคำสอนของคริสตชนเป็นอย่างไรและในส่วนของผู้ตามนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร
1. พระศาสนจักรคาทอลิกสอนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจ
           • ก่อนอื่นมนุษย์เราต้องอยู่ในสังคม เมื่ออยู่รวมกันมากกว่าสองคนขึ้นไปสังคมจำเป็นต้องมีระเบียบแบบแผนในการอยู่ร่วมกัน คือ ต้องมีผู้นำและผู้ตาม ผู้นำคือผู้ที่ได้รับอำนาจอย่างถูกต้องจากสังคมในการบริหารจัดการเพื่อให้สังคมนั้นดำเนินไปอย่างสันติสุข ดังนั้นสังคมหรือชุมชนจึงจำเป็นต้องต้องมีผู้ปกครอง ผู้ปกครองต้องมีอำนาจในการปกครอง

2. คุณลักษณะของผู้มีอำนาจมีอะไรบ้าง
            • ต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม อุทิศตน และเอาใจใส่เพื่อความดีของส่วนรวมหรือทุกคน เพราะผู้มีอำนาจจะต้องปกครองสมาชิกในสังคม จะต้องออกกฎระเบียบหรือกฎหมายหรือคำสั่งแก่คนทั้งหลาย

3. หน้าที่ของเราคริสตชนต่อผู้ปกครองจะต้องเป็นอย่างไร
             • เราคริสตชนจะต้องนอบน้อมต่อผู้ปกครอง เพราะเราถือว่าผู้มีอำนาจนั้นได้รับอำนาจมาจากพระเจ้า เราต้องให้เกียรติ ให้ความเคารพและกตัญญู ในพระบัญญัติประการที่ 4 สั่งให้เรานับถือบิดามารดา ใจความของพระบัญญัตินี้บิดามารดารวมถึงผู้ปกครองบ้านเมืองของเราด้วย

4. แล้วถ้าผู้ปกครองที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้องเราจะต้องให้ความเคารพหรือไม่
             • เราต้องเริ่มต้นตั้งแต่การได้มาของอำนาจ พระศาสนจักรสอนว่า การเลือกระบอบการเมืองกับการเลือกผู้ปกครองบ้านเมืองนั้นให้เป็นเรื่องที่พลเมืองทำโดยเสรี(พระศาสนจักรฯข้อ74) พระศาสนจักรไม่ได้กำหนดให้เราปกครองด้วยระบอบออะไร แต่มีหลักการว่าขอให้ระบอบการปกครองนั้นไปด้วยกันได้กับประโยชน์ของชุมชน ไม่ขัดต่อสิทธิพื้นฐานหรือระเบียบสาธารณะ ต้องไม่เผด็จการ แต่ต้องปกครองเพื่อความดีของส่วนรวมเสมือนเป็น “กำลังฝ่ายธรรมที่ขอพึ่งอำนาจเสรีภาพและความสำนึกในภาระหน้าที่ที่ได้รับ” ถ้าจะตอบอย่างตรงๆก็คือถ้าผิดไปจากนี้เราไม่ควรให้ความเคารพ

5. หลักการใช้อำนาจเป็นอย่างไรบ้าง
             • อำนาจมีไว้เพื่อรับใช้ พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า “ท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่าคนต่างชาติที่เป็นหัวหน้า  ย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่น และผู้ใหญ่ย่อมใช้อำนาจบังคับ แต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้น ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่ จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น และผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในบรรดาท่านทั้งหลาย ก็จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ เหมือนกับที่บุตรแห่งมนุษย์มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่น และมอบชีวิตของตนเป็นสินไถ่เพื่อมวลมนุษย์”(มธ 20:25-28)
             • การใช้อำนาจอย่างถูกต้องคือการแสวงหาความดีส่วนรวมของชุมชนด้วยความรอบคอบ โดยยึดเอาหลักทางศีลธรรมมาใช้
             • ถ้าหากผู้มีอำนาจทำอะไรที่ผิดศีลธรรมหรือผิดต่อมโนธรรมของตนเอง ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจที่ผิดนั้น ดังนั้นอำนาจนั้นจะต้องมีการถ่วงดุลกันเพื่อความรอบคอบ

6. ท่านพูดถึง “ความดีส่วนรวม” บ่อยๆ อะไรหรืออย่างไรจึงนับว่าเป็นความดีส่วนรวม
             • ความดีของส่วนตัวแต่ละคนมีความสัมพันธ์กับความดีของส่วนรวม ถ้าส่วนตัวดีส่วนรวมก็ต้องดีไปด้วย แต่ถ้าเราแต่ละคนไม่มีคุณงามความดีเลย แล้วมาอยู่รวมกัน คงจะลำบาก
             • ความดีส่วนรวมมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการคือ ต้องมีความเคารพส่วนบุคคล ต้องเป็นไปเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและการพัฒนาชุมชน และเพื่อสันติสุข

7. ความเคารพส่วนบุคคลหมายความว่าอะไร
             • อำนาจของรัฐต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานของคนแต่ละคน ต้องให้ความคุ้มครอง เช่น สิทธิในสถานะบุคคลในการเกิด การมีสัญชาติ การมีสุจิบัตร สิทธิในการศึกษา สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการเดินทาง เป็นต้นสิทธิในการนับถือศาสนา

8. ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและการพัฒนาชุมชนหมายความว่าอะไร
              • เราจะถือว่าการกระทำที่เป็นไปเพื่อความดีส่วนรวมเราจะต้องพิจารณาว่าการกระทำนั้นเป็นไปเพื่อให้สมาชิกในสังคมกินดีอยู่ดีหรือไม่ ผู้บริหารจะต้องจัดให้แต่ละคนได้รับสิ่งต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับการเป็นมนุษย์ ได้แก่ มีอาหาร เสื้อผ้า สุขภาพอนามัย การงาน การศึกษาและวัฒนธรรม รวมถึงข้อมูลต่างๆที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาตนเอง

9. เพื่อสันติสุขหมายความว่าอย่างไร
               • กิจการใดๆไม่ว่าที่ให้แก่สังคมจะต้องนำมาเพื่อสันติสุขไม่ใช่เพื่อการแตกแยก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือการออกกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งใด จะต้องมีจุดประสงค์เพื่อความสันติ

10. การทำเพื่อความดีส่วนรวมนี้จะต้องมีความร่วมมือกันและขยายตัวออกไปนอกชุมชนของตนเอง
               • ใช่แล้ว การที่ทุกคนต่างมุ่งหน้าทำความดีเพื่อส่วนรวม เหมือนกับการที่เราใช้ตะเกียบยาวๆคีบอาหารป้อนให้กันและกัน ซึ่งต่างกับการทำอะไรเพราะเห็นแก่ตัว ถ้าบ้านแต่บ้าน เมืองแต่เมือง ประเทศแต่ละประเทศยึดหลักเช่นนี้ สันติสุขเกิดขึ้นได้แน่นอน

11. อยากพูดถึงเรื่องการรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมตามคำสอนของเราคาทอลิก
               • การมีส่วนร่วมคือการรับผิดชอบต่อสังคมโดยการแลกเปลี่ยนกันทางสังคมด้วยความสมัครใจและด้วยใจกว้างขว้าง โดยที่แต่ละคนมีพระพรที่แตกต่างกันเหมือนอวัยวะในร่างกายเดียวกัน ที่ต้องค้ำจุนกันเพื่อความดีส่วนรวม
               • การมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อแต่ละคนได้รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีเสียก่อน รับผิดชอบตนเองให้ได้ จากนั้นรับผิดชอบครอบครัวของตนเอง รับผิดชอบผู้อื่น สังคม และสุดท้ายสาธารณะ

12. เป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องฝึกฝนเด็กและเยาวชนของเราให้รู้จักรับผิดชอบและมีส่วนร่วม
               • เรื่องนี้สำคัญมาก หน้าที่นี้ต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว โรงเรียน และผู้มีอำนาจที่จะปลูกฝังค่านิยมทำอะไรเพื่อสังคมนี้ให้กับบรรดาเด็กและเยาวชนของเรา เพราะชะตากรรมของสังคมอยู่ที่เยาวชนของเรา

13. ขอให้เราตระหนักถึงความสำคัญของเราเรื่องเหล่านี้ไว้เป็นต้นบรรดาผู้มีอำนาจในการวางนโยบายหรืออกคำสั่ง และบรรดาผู้ให้การฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ถ้าเราปล่อยปละละเลย สังคมของเราจะกลายเป็นสังคมของคนเห็นแก่ได้หรือเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะตน

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : ครูจิ๋ว
เส้นทางการเป็นคาทอลิกของ "ครูจิ๋ว" คุณครูจิ๋วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นคนสมุทรสงคราม เป็นคนสุดท้องในพี่น้องเจ็ดคน บิดามีอาชีพประมงส่วนมารดาเป็นครู จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา...
สาเหตุการกลับใจ : ในมุมมองของผู้อภิบาล
สาเหตุการกลับใจในมุมมองของผู้อภิบาล คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม คุณพ่อบาทหลวงสังฆมณฑลราชบุรี ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อสังเกตเรื่องสาเหตุที่ผู้ใหญ่มานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (ธันวาคม 2018) ดังนี้ 1. จากการแต่งงาน...
สาเหตุการกลับใจ : เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2)
สาเหตุการกลับใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2) จากการสัมภาษณ์สมาชิกคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมสภาภิบาลอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทย
บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทยจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาทที่สำคัญของนักบุญโยเซฟต่อพระศาสนจักรในประเทศไทย2. เพื่อเพิ่มพูนความรักของผู้เรียนต่อนักบุญโยเซฟ และจะได้ภาวนาเสนอวิงวอนต่อท่านอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรม คิดว่า......
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของความตายในวิถีชีวิตคริสตชน 2. เพื่อให้ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติตนในหนทางที่ถูกต้องในการเตรียมตัวตายอย่างดี กิจกรรมอุปกรณ์...
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากลจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าพระศาสนจักรสากลพึ่งพาความช่วยเหลือจากนักบุญโยเซฟเสมอมา2. เพื่อให้ผู้เรียนวอนขอนักบุญโยเซฟและแนะนำผู้อื่นให้มาพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วย กิจกรรมอุปกรณ์ 1. รูปปั้นนักบุญโยเซฟนอนหลับ หรือ...
บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ  บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง
เดือน กันยายน 2021บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงบทบาทชองนักบุญโยเซฟบิดาผู้อยู่เบื้องหลัง ผู้เป็นเงาทางโลกแห่งพระบิดาเจ้าสวรรค์ ท่านเฝ้าดูแลและคอยปกป้องพระเยซูเจ้า...
บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน
เดือน สิงหาคม 2021 บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของการทำงานตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองทำงานเพื่อรับใช้และช่วยเหลือครอบครัวตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ...

สถิติการเยี่ยมชม

1.png4.png1.png1.png9.png1.png1.png
วันนี้2053
เมื่อวานนี้2772
สัปดาห์นี้12819
เดือนนี้48136
ทั้งหมด1411911

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

4
Online

วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565 19:58

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 178 (ม.ค.- มี.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์