ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

หลักการตัดสินใจผิดถูกหลักการตัดสินใจผิดถูก
         มนุษย์มีศักดิ์ศรีเพราะพระเจ้าทรงสร้างเรามาให้มี “ความคล้าย” กับพระองค์ คือ การมี “อิสรภาพ”  คือ ความสามารถในการตัดสินเลือกที่จะกระทำความดีหรือความชั่ว
         การเลือกทำให้เกิด “คุณค่า” ทางศีลธรรม
         สิทธิการใช้เสรีภาพเป็นของมนุษย์ทุกคน แม้แต่รัฐยังต้องยอมรับและปกป้องเสรีภาพของประชาชน
         อิสรภาพจะต้องทำให้เราเข้าหาพระเจ้าได้ เราต้องใช้เสรีภาพของเราเพื่อทำตามคำสั่งสอนของพระเจ้า เพระพระองค์ทรงปรารถนาให้เราทุกคนมีความสุข เราต้องภาวนาวอนขอพระพรจากพระเจ้าเพื่อเราจะได้ใช้เสรีภาพได้อย่างถูกต้อง


         หลักการตัดสินใจว่าอะไรถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการด้วยกัน คือ การกระทำที่ผู้กระทำตัดสินใจเลือกกระทำ ความตั้งใจหรือเจตนาของผู้กระทำ และสภาพแวดล้อมของการกระทำนั้น 
         การกระทำที่ถือว่าถูกต้องตามหลักศีลธรรมจะต้องประกอบด้วยสามองค์ประกอบนี้ คือ ทำสิ่งที่ดี มีเจตนาในการกระทำที่ดี และอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี
         เช่น กรณี การช่วยเหลือคนที่ถูกน้ำท่วม การกระทำ คือ “การช่วยเหลือ” ความตั้งใจหรือเจตนา คือ “ความเห็นอกเห็นใจ” สภาพแวดล้อม คือ คนกำลังเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือโดยด่วน ทั้งสามองค์ประกอบนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดี กิจการนี้จึงนับว่าถูกต้องตามหลักศีลธรรมของชาวคริสต์คาทอลิก
 ถ้าเป็นกรณีเดียวกัน แต่การช่วยเหลือเนื่องมาจากต้องการได้รับชื่อเสียง นี้เป็นเรื่องของความตั้งใจหรือเจตนาของผู้กระทำ การกระทำนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้อง
 การกระทำกับเจตนาต้องดีด้วยกัน ถ้าลักขโมยเพื่อมาทำบุญ การกระทำนั้นก็ไม่ถูกต้องเช่นกัน จะทำดีต้องดีให้ครบทั้งสามองค์ประกอบ

กรณีศึกษา : คนขายรองเท้า
           พ่อค้าขายรองเท้าคนหนึ่งต้องคิดหนักเพราะภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เขามีสองทางเลือก คือ เพิ่มรายได้กับปลดคนงานเพื่อลดรายจ่าย
เขาสามารถเพิ่มรายได้โดยการไปซื้อรองเท้าที่มีคุณภาพดีราคาสูงมาขาย แต่นั้นก็ทำให้เขาสู้ร้านคู่แข่งไม่ได้อยู่ดี เขาอาจจะไปซื้อรองเท้าที่มีคุณภาพรองลงมาแล้วเอายี่ห้อดีๆมาติดแล้วกระตุ้นยอดขายด้วยการโฆษณา ถ้าทำอย่างนี้อาจจะทำให้เขามีรายได้เพียงพอที่จะจ่ายค่าจ้างโดยไม่ต้องปลดลูกจ้างให้ตกงาน เขาจะตัดสินใจอย่างไรดี

ท้าทาย : ถ้าท่านเป็นพ่อค้าคนนี้ท่านจะตัดสินใจทำอย่างไร
(ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก CCC ข้อที่ 1750-1756)

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : ครูจิ๋ว
เส้นทางการเป็นคาทอลิกของ "ครูจิ๋ว" คุณครูจิ๋วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นคนสมุทรสงคราม เป็นคนสุดท้องในพี่น้องเจ็ดคน บิดามีอาชีพประมงส่วนมารดาเป็นครู จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา...
สาเหตุการกลับใจ : ในมุมมองของผู้อภิบาล
สาเหตุการกลับใจในมุมมองของผู้อภิบาล คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม คุณพ่อบาทหลวงสังฆมณฑลราชบุรี ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อสังเกตเรื่องสาเหตุที่ผู้ใหญ่มานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (ธันวาคม 2018) ดังนี้ 1. จากการแต่งงาน...
สาเหตุการกลับใจ : เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2)
สาเหตุการกลับใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2) จากการสัมภาษณ์สมาชิกคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมสภาภิบาลอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทย
บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทยจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาทที่สำคัญของนักบุญโยเซฟต่อพระศาสนจักรในประเทศไทย2. เพื่อเพิ่มพูนความรักของผู้เรียนต่อนักบุญโยเซฟ และจะได้ภาวนาเสนอวิงวอนต่อท่านอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรม คิดว่า......
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของความตายในวิถีชีวิตคริสตชน 2. เพื่อให้ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติตนในหนทางที่ถูกต้องในการเตรียมตัวตายอย่างดี กิจกรรมอุปกรณ์...
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากลจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าพระศาสนจักรสากลพึ่งพาความช่วยเหลือจากนักบุญโยเซฟเสมอมา2. เพื่อให้ผู้เรียนวอนขอนักบุญโยเซฟและแนะนำผู้อื่นให้มาพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วย กิจกรรมอุปกรณ์ 1. รูปปั้นนักบุญโยเซฟนอนหลับ หรือ...
บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ  บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง
เดือน กันยายน 2021บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงบทบาทชองนักบุญโยเซฟบิดาผู้อยู่เบื้องหลัง ผู้เป็นเงาทางโลกแห่งพระบิดาเจ้าสวรรค์ ท่านเฝ้าดูแลและคอยปกป้องพระเยซูเจ้า...
บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน
เดือน สิงหาคม 2021 บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของการทำงานตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองทำงานเพื่อรับใช้และช่วยเหลือครอบครัวตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ...

สถิติการเยี่ยมชม

1.png4.png1.png2.png0.png7.png2.png
วันนี้2214
เมื่อวานนี้2772
สัปดาห์นี้12980
เดือนนี้48297
ทั้งหมด1412072

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

4
Online

วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565 21:27

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 178 (ม.ค.- มี.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์