ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ไปวัดทำไม? ตอน คำทักทายของพระสงฆ์ไปวัดทำไม? ตอน คำทักทายของพระสงฆ์
         
หลังจากพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีได้แสดงความเคารพต่อพระแท่นบูชาด้วยการกราบหรือย่อเข่าแล้ว พระสงฆ์จะนำสัตบุรุษทำเครื่องหมายกางเขน “เดชะพระนาม.....” ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความรอดที่เราได้รับจากศีลล้างบาป การทำเครื่องหมายสำคัญมหากางเขนนี้เป็นการแสดงตนว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับความรอดที่พระเจ้าทรงมอบให้เรา และเราเป็นคนหนึ่งที่เป็นผลมาจากพระบัญชาของพระเยซูเจ้าที่ทรงมอบให้กับสานุศิษย์


           “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตรและพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน แล้วจงรู้เถิดว่าเราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”(มธ 28:19-20)

           พระสงฆ์กล่าวคำทักทายสัตบุรุษด้วยถ้อยคำที่เป็นการให้พรแก่สัตบุรุษ ซึ่งอาจะเป็นสำนวนใดสำนวนหนึ่งในสามสำนวนนี้คือ แบบที่ 1 “ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสตเจ้า ความรักของพระบิดา และความสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย” แบบที่ 2 “ขอพระหรรษทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสตเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย” และแบบที่ 3 “พระเจ้าสถิตกับท่าน” คำทักทายของพระสงฆ์เป็นการนำพระพรของพระเจ้าที่ท่านได้รับจากพระแท่นศักดิ์สิทธิ์มามอบให้กับสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีทุกคน คำทักทายนี้จึงเป็นพระพรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเองทรงมอบให้แก่เราทุกคนนั้นเอง เป็นคำทักทายที่มีความหมายมากกว่าคำว่า “สวัสดี” ที่เราใช้ทักทายกัน เพราะนี้เป็นการทักทายที่เป็นคำภาวนาเพื่อความรอดพ้นจากบาปของทุกคนที่เข้ามาร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณนี้ และแน่นอนเราทุกคนต่างร้องตอบรับคำทักทายของพระสงฆ์ว่า “อาแมน” ซึ่งหมายถึงการยอมรับคำอวยพรที่มอบให้นี้

           ในพิธีฉลองใหญ่ๆจะมีการถวายกำยานให้แด่พระแท่นบูชาด้วย การถวายกำยานซึ่งเป็นเครื่องหอมนี้เป็น “การแสดงความเคารพ” และ “การชำระให้บริสุทธิ์” ควันของกำยานจะลอยขึ้นไปสู่เบื้องบนซึ่งหมายถึงสวรรค์ เป็นเครื่องหมายแสดงว่าคำภาวนาหรือความปรารถนาของเรากำลังลอยขึ้นไปหาพระเจ้า
“ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ โปรดเสด็จมาเถิด โปรดทรงฟังเสียงข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเรียกหาพระองค์ ขอให้คำภาวนาของข้าพเจ้าเป็นดั่งกำยานเฉพาะพระพักตร์พระองค์ ขอให้มือของข้าพเจ้าที่ชูขึ้นหาพระองค์เป็นดั่งเครื่องบูชาในยามเย็น”(สดด 141:1-2)

            ในพิธีมิสซาฯสำหรับวันฉลองใหญ่จะมีการถวายกำยานดังต่อไปนี้ ครั้งที่หนึ่งพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีถวายให้กับพระแท่นในตอนเริ่มพิธี ครั้งที่สองให้กับพระคัมภีร์ก่อนที่พระสงฆ์หรือสังฆานุกรจะอ่านบทพระวรสาร ครั้งที่สามถวายให้กับเครื่องบูชาซึ่งมีปังและน้ำองุ่นในภาคถวาย ครั้งที่สี่สังฆานุกรหรือผู้ช่วยพิธีกรรมถวายกำยานให้กับพระสงฆ์และสัตบุรุษ ครั้งที่ห้าสังฆานุกรหรือผู้ช่วยพิธีกรรมถวายกำยานให้ศีลมหาสนิทและพระโลหิตหลังจากที่พระสงฆ์ได้ทำพิธีเสกปังและน้ำองุ่นแล้ว   การถวายกำยานนี้เราสามารถถวายให้แก่บุคคลและสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ได้

ข้อไตร่ตรองและการปฏิบัติ
    1.การทำเครื่องหมายกางเขนเป็นการแสดงความเคารพและการยืนยันถึงการเป็นบุตรของพระเจ้า เราควรกระทำด้วยความเคารพ ช้าๆชัดเจน
    2.เครื่องหมายกางเขนเป็นยืนยันถึงความเชื่อในเรื่องพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตรและพระจิต
    3.ให้ตอบรับ “อาแมน” ด้วยความเคารพและชัดถ้อยชัดคำ
    4.ให้เราทักทายและให้พรกันและกันด้วยคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น “ขอพระเจ้าอวยพร” “ขอพระเจ้าคุ้มครอง” พูดให้ติดปากเลยยิ่งดี


เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : ครูจิ๋ว
เส้นทางการเป็นคาทอลิกของ "ครูจิ๋ว" คุณครูจิ๋วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นคนสมุทรสงคราม เป็นคนสุดท้องในพี่น้องเจ็ดคน บิดามีอาชีพประมงส่วนมารดาเป็นครู จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา...
สาเหตุการกลับใจ : ในมุมมองของผู้อภิบาล
สาเหตุการกลับใจในมุมมองของผู้อภิบาล คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม คุณพ่อบาทหลวงสังฆมณฑลราชบุรี ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อสังเกตเรื่องสาเหตุที่ผู้ใหญ่มานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (ธันวาคม 2018) ดังนี้ 1. จากการแต่งงาน...
สาเหตุการกลับใจ : เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2)
สาเหตุการกลับใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2) จากการสัมภาษณ์สมาชิกคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมสภาภิบาลอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทย
บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทยจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาทที่สำคัญของนักบุญโยเซฟต่อพระศาสนจักรในประเทศไทย2. เพื่อเพิ่มพูนความรักของผู้เรียนต่อนักบุญโยเซฟ และจะได้ภาวนาเสนอวิงวอนต่อท่านอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรม คิดว่า......
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของความตายในวิถีชีวิตคริสตชน 2. เพื่อให้ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติตนในหนทางที่ถูกต้องในการเตรียมตัวตายอย่างดี กิจกรรมอุปกรณ์...
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากลจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าพระศาสนจักรสากลพึ่งพาความช่วยเหลือจากนักบุญโยเซฟเสมอมา2. เพื่อให้ผู้เรียนวอนขอนักบุญโยเซฟและแนะนำผู้อื่นให้มาพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วย กิจกรรมอุปกรณ์ 1. รูปปั้นนักบุญโยเซฟนอนหลับ หรือ...
บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ  บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง
เดือน กันยายน 2021บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงบทบาทชองนักบุญโยเซฟบิดาผู้อยู่เบื้องหลัง ผู้เป็นเงาทางโลกแห่งพระบิดาเจ้าสวรรค์ ท่านเฝ้าดูแลและคอยปกป้องพระเยซูเจ้า...
บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน
เดือน สิงหาคม 2021 บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของการทำงานตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองทำงานเพื่อรับใช้และช่วยเหลือครอบครัวตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ...

สถิติการเยี่ยมชม

1.png4.png1.png2.png0.png7.png4.png
วันนี้2216
เมื่อวานนี้2772
สัปดาห์นี้12982
เดือนนี้48299
ทั้งหมด1412074

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

4
Online

วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565 21:27

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 178 (ม.ค.- มี.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์