ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความสุขแท้จริง 8 ประการ  ความหมายของบทเทศน์บนภูเขา
ความสุขแท้จริง 8 ประการ

ความหมายของบทเทศน์บนภูเขา

 

          พระเยซูเจ้าทรงเริ่มต้นบทเทศน์บนภูเขาด้วยเรื่อง “ความสุขแท้จริง” (beatitudes) เป็นคำอวยพรที่หมายถึงขอให้มีความสุขความเจริญ มีบันทึกไว้ในพระวรสารมัทธิว 5:3-12 และยังปรากฏในบทเทศน์บทพื้นราบในลูกา 6:20-23 อีกด้วย

         คำว่า “ย่อมเป็นสุข” ในแต่ละประการนั้น เป็นความสุขที่พระเยซูทรงมอบให้แก่บุคคลที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนนั้น ๆ เป็นความสุขในปัจจุบัน และยังจะเป็นความสุขนิรันดรที่เราจะได้รับเป็นรางวัลในอนาคตตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้อีกด้วย

           พระพรแห่งความสุขแท้จริงนี้ให้ความสำคัญกับความสุภาพและความเที่ยงธรรมของพระเจ้า ความสุขแท้จริงแต่ละประการสะท้อนให้เห็นสภาพของหัวใจของประชากรในพระอาณาจักรสวรรค์ ในความงดงามของความสุขแท้จริงแต่ละประการ ผู้เชื่อจะได้รับพระพรฝ่ายจิตอย่างอุดมบริบูรณ์จากพระองค์


ความสุขแท้จริงในพระคัมภีร์

ความสุขแท้จริงใน มัทธิว 5:3-12 

3 “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข

เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา

4ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข

เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน

5ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข

เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก

6ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม

7ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข

เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา

8ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข

เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า

9ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข

เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า

10ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข

เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา


ความหมายของความสุขแท้จริง

ความสุขแท้จริงแต่ละประการมีความหมายและมีคุณค่าแก่การศึกษา นักวิชาการจำนวนมากเห็นว่าคำสอนนี้แหละแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่แท้จริงของการเป็นศิษย์ของพระเยซูคริสต์


1. “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา”

        วลีที่ว่า "ใจยากจน" หมายถึง สภาพของจิตใจที่ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งใด เป็นสภาพของบุคคลที่รู้ตัวว่าตนเองไม่มีอะไรและต้องการพระเจ้า เพื่อเข้ามาเติมเต็มในหัวใจของเขา

        เมื่อไรก็ตามที่คนหนึ่งเริ่มมีความต้องการพระเจ้า "อาณาจักรสวรรค์” ก็จะเริ่มเป็นของเขา เพราะเขาเปิดหัวใจออกต้อนรับพระเจ้าให้มาเป็นกษัตริย์ปกครองหัวใจของเขา ดังนั้นใครก็ตามที่มีใจยากจน และยอมให้พระเจ้าเข้ามาครบครอง “อาณาจักรสวรรค์” ก็เป็นของเขาอย่างแน่นอน 

สรุป "คนที่มีใจสุภาพถ่อมตนและมีความต้องการพระเจ้า ย่อมมีความสุข เพราะเขาจะได้เข้าอยู่ในพระอาณาจักรของพระเจ้า


2. “ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน”

         "บุคคลที่เป็นทุกข์โศกเศร้า” หมายถึง บุคคลที่เป็นทุกข์เสียใจในบาปหรือความผิดของตนอย่างแท้จริงและพยายามกลับใจใช้โทษบาปนั้น ความสำนึกเช่นนี้พระเจ้าจะทรงปลอบโยนและทรงให้อภัยความผิดบาปของเขา จิตใจของเขาจะเป็นสุขที่ได้หลุดพ้นจากบาป  

สรุป "บุคคลที่เศร้าเสียใจในบาปที่ตนได้กระทำ เขาจะได้รับการปลอบโยนด้วยการให้อภัยและจะได้รับชีวิตแห่งความสุขนิรันดร"


3. ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก”

         เช่นเดียวกับ “คนยากจน”  คนที่มี “ใจอ่อนโยน" คือ บุคคลที่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองขององค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระองค์เป็นพระเจ้าสูงสุดในชีวิต พระคัมภีร์วิวรณ์ 21:7 กล่าวไว้ว่าบุตรของพระเจ้า “จะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดก” คนที่มีใจอ่อนโยนยังเป็นคนดำเนินชีวิตเลียนแบบองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักควบคุมตนเอง

สรุป "ความสุขเป็นของบุคคลที่ยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า บุคคลเช่นนี้จะได้ครอบครองทุกสิ่ง” 

4. ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม”

         คำว่า "หิว" และ "กระหาย" เป็นคำพูดที่แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ขาดไม่ได้และเกิดความปรารถนาที่จะแสวงหามาให้ได้ “ความชอบธรรม” หมายถึงพระเยซูคริสต์เจ้าเอง พระองค์ทรงเป็นความชอบธรรม การได้รับความชอบธรรมจึงเป็นพึงพอใจของความปรารถนาในจิตวิญญาณของเรา

  สรุป "ความสุขเป็นของบุคคลที่มีความปรารถนาพระเยซูคริสต์ เพราะพระองค์ทรงทำให้จิตวิญญาณองเขาอิ่มหนำ”

5. ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา”

         เราจะได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราได้หว่าน บุคคลที่มีเมตตาย่อมจะได้รับความเมตตาตอบแทน บุคคลที่เคยได้รับความเมตตาที่ยิ่งใหญ่มาแล้วย่อมจะแสดงความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้อื่นต่อไปได้เช่นกัน ความเมตตาแสดงออกโดยการให้อภัย ความใจดี และความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น

สรุป "ความสุขเป็นของบุคคลที่ได้แสดงความเมตตาโดยการยกโทษให้ผู้อื่น มีความใจดีและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เพราะเหตุนี้พวกเขาจึงได้รับความเมตตาเช่นกัน” 

6. ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า”

          "ใจบริสุทธิ์" เป็นบุคคลที่ได้รับการชำระล้างให้ความสะอาดจากภายใน นี่ไม่ใช่ความชอบธรรมภายนอกที่เรามนุษย์มองเห็นได้ แต่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ภายในที่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงมองเห็น พระคัมภีร์ฮีบรู 12:14 กล่าวว่า “จงมีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจำเป็นเพื่อจะได้เห็นพระเจ้า” 

สรุป  "ความสุขเป็นของบุคคลที่หัวใจของเขาได้รับการชำระ จึงเป็นคนที่สะอาดและศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นพวกเขาจึงได้เห็นพระเจ้า” 

7. ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า”

           พระคัมภีร์สอนว่าเรามีสันติสุขกับพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ การเข้าคืนดีกับพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ช่วยฟื้นฟูสัมพันธภาพของพระเจ้ากับเรามนุษย์ที่สูญเสียไปเพราะบาปกำเนิด จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 2 (2 คร 5:19-20) กล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงให้เราประกาศสารแห่งการคืนดีกับผู้อื่น

สรุป  "ความสุขเป็นของบุคคลที่เข้ามาคืนดีกับพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์และให้เรานำสารแห่งการคืนดีนี้ไปบอกเล่าให้ผู้อื่นรับรู้ ทุกคนที่มีสันติสุขกับพระเจ้าก็เป็นบุตรของพระองค์"

8. “ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา”

            พระเยซูยังต้องถูกเบียดเบียนข่มเหง ดังนั้นศิษย์ของพระองค์ย่อมถูกเบียดเบียนเช่นกัน บุคคลที่สู้ทนเพื่อความเชื่อมากกว่าที่จะหลบ ๆ ซ่อน ๆ เพื่อให้ตนรอดพ้นจากการเบียดเบียนข่มเหงยอมได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์      

สรุป  "ความสุขเป็นของบุคคลที่กล้าหาญที่จะดำเนินชีวิตอย่างเปิดเผยเพื่อพระคริสต์และยอมรับความทุกข์จากการเบียดเบียนต่างๆ ด้วยเหตุนี้พวกเขาจะได้รับพระอาณาจักรสวรรค์” 

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 2 หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว”
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 2 หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว” วันเสาร์ที่ 27...
อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูตในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ
อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูตในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "การนำกิจกรรมยุวธรรมทูต" วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 สมณองค์กรยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี โดยการนำของคุณพ่อปิติศักดิ์...
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 1
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 1หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว” วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส...
อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022 รอบที่ 2
“ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจ้า ก้าวเดินไปด้วยกัน”อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022 รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม...

พระวาจานำชีวิต

ทรัพย์สินเงินทอง
พระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธความร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง แต่ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อมีแล้วเราใช้อย่างไร📜พระวาจาพระเจ้าก็มีคำแนะนำให้เราในเรื่องนี้ด้วย มาอ่านและนำใช้กัน💟การอธิษฐานภาวนาจากใจจริงa และการให้ทานด้วยใจกว้างมีค่ามากกว่าความร่ำรวยที่ได้มาอย่างอยุติธรรม การให้ทานดีกว่าการสะสมทองคำ (ทบต. 12:8)💟ธรรมบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์...
การใช้คำพูด
การใช้คำพูดต่อกันเป็นสิ่งสำคัญ จะสร้างมิตรหรือศัตรู ทำให้เกิดความร่วมมือหรือแตกแยก เรากำหนดได้☘️ให้พระวาจาช่วยเราตระหนัก ก่อนเอ่ยคำพูดใดออกไป💟คำพูดของท่านให้กำลังใจคนที่กำลังซวนเซ ทำให้เข่าที่สั่นมั่นคงขึ้น (โยบ 4:4)💟ไม่ใช้คำพูดไร้สาระป้องกันตน ไม่กล่าวถ้อยคำไร้ประโยชน์ (โยบ...
ความเมตตากรุณา
เราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าในทุกวัน เราจึงต้องเมตตาเพื่อนพี่น้องรอบข้างเราด้วยมารับพระวาจาพระเจ้าไปปฏิบัติกันจ้าเราเป็นพระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ (อพย. 34:6)ขอพระเจ้าทรงอวยพรคนที่เมตตาลูกเถิด (นรธ. 2:19)บิดาเมตตาสงสารบุตรของตนฉันใด พระยาห์เวห์ก็ทรงเมตตาผู้ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น...

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020

การสอนคำสอนดำเนินงานที่เชื่อมต่อกันหลายงาน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการที่พระเยซูเจ้าทรงอบรมบรรดาศิษย์ของพระองค์
📖การสอนคำสอนดำเนินงานที่เชื่อมต่อกันหลายงาน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการที่พระเยซูเจ้าทรงอบรมบรรดาศิษย์ของพระองค์ ทรงทำให้พวกเขารู้ถึงธรรมล้ำลึกของพระศาสนจักร ทรงสอนให้พวกเขาภาวนา เสนอคุณค่าของพระวรสารให้กับพวกเขา...
การพบปะกับพระคริสตเจ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งครบของเขา หัวใจ ความคิด ความรู้สึก
📖การพบปะกับพระคริสตเจ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งครบของเขา หัวใจ ความคิด ความรู้สึก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตใจเพียงอย่างเดียว...
การสอนคำสอนคือการให้บริการการศึกษาทางความเชื่ออย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กับมิติต่าง ๆ ของชีวิตคริสตชน
📖 การสอนคำสอนคือการให้บริการการศึกษาทางความเชื่ออย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กับมิติต่าง ๆ ของชีวิตคริสตชน🤗 💛ก....

สถิติการเยี่ยมชม

0.png3.png6.png7.png4.png4.png0.png
วันนี้422
เมื่อวานนี้5638
สัปดาห์นี้21705
เดือนนี้124986
ทั้งหมด367440

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

1
Online

วันศุกร์, 30 กันยายน 2565 03:32

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 179 (มิ.ย.- ส.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์