ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ความปีติยินดีแห่งความรัก /  bosconoom /  22 สิงหาคม 2565

EP.17 ความรักมีใจเอื้อเฟื้อ
- บางครั้งเราคิดแต่เรื่องของเราเท่านั้น จึงไม่แบ่งปัน ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
- ความกลัว การหวาดระแวงผู้อื่นมากไปก็ทำให้เรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัว
- อย่าเห็นแก่ตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
- ตัวอย่างของ "แม่" เป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อที่แท้จริง
- ไม่เอาตนเองเป็นศูนย์กลางให้ผู้อื่นมาบริการ แต่จงรับใช้ผูั้อื่น
- รักแท้ต้องมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน