ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ความปีติยินดีแห่งความรัก /  bosconoom /  28 กรกฎาคม 2565

EP.12 ความรักย่อมอดทนนาน
คำสอนคาทอลิกสำหรับครอบครัวและผู้เตรียมจะแต่งงาน
จากสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
Amoris Laetitia "ความปีติยินดีแห่งความรัก"
สรุปโดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ

- ความรักตามคำสอนของชาวคริสต์ (1โครินธ์ 13:4-7)
- ความรักย่อมอดทนนาน ไม่โกรธง่าย ไม่ทำอะไรตามแรงกระตุ้น
- ความอดทนช่วยเราให้หลีกเลี่ยงการกระทำผิด
- การอดทนคือการแสดงความรักและการให้โอกาส
- อย่าตั้งมาตรฐานชีวิตหรือคาดหวังสูงเกินไป
- แต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะดำเนินชีวิตในแบบของตนเอง ต้องยอมรับและปรับตัวเข้าหากัน

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน