ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ความปีติยินดีแห่งความรัก /  bosconoom /  08 สิงหาคม 2565

EP.13 ความรักกระทำคุณให้ - รับใช้กันและกัน
- ความรักต้องรับใช้กันและกัน
- คนดี คือ คนที่แสดงออกถึงความดีด้วยการกระทำ
- ทำความดีควบคู่กับความอดทน
- ไม่อยู่เฉย ทำตนให้เป็นประโยชน์
- ทำความดีช่วยเหลือกัน ยกระดับให้มีความสุขที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน