ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ความปีติยินดีแห่งความรัก /  bosconoom /  28 กรกฎาคม 2565

EP.11 เอาใจใส่ ให้เวลา รักษาสมดุล
คำสอนคาทอลิกสำหรับครอบครัวและผู้เตรียมจะแต่งงาน
จากสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
Amoris Laetitia "ความปีติยินดีแห่งความรัก"
สรุปโดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ

- เข้าใจในลักษณะงานของกันและกัน
- หาเวลาให้แก่กันและกัน อย่าบ้างานเกินไป
- จัดสรรเวลาไปหาญาติพี่น้องของทั้ง 2 ฝ่าย
- สังเกตุ ความรู้สึก ความต้องการของกันและกัน
- เปิดใจ พูดคุย ตกลงกันให้เข้าใจ

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน