ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ความปีติยินดีแห่งความรัก /  bosconoom /  28 กรกฎาคม 2565

EP.10 ศาสนา หลักยึดที่ขาดไม่ได้
คำสอนคาทอลิกสำหรับครอบครัวและผู้เตรียมจะแต่งงาน
จากสมณลิขิตของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
Amoris Laetitia "ความปีติยินดีแห่งความรัก"
สรุปโดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ

- ความเชื่อในศาสนาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนพึงมี
- ศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยว ช่วยเราให้มีหลักการและหลักปฏิบัติ
- ศาสนาช่วยเราให้อุทิศตน รักกัน ให้อภัยกันได้มากขึ้น
- หลักคำสอนในศาสนาจะเป็นแนวทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้ลูก
- ศาสนาไม่ใช่ภาระแต่ช่วยเราให้มีกำลังใจในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิต

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน