ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  08 มีนาคม 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 47 สิ่งที่ต้องถูกทำลายล้าง (ยชว.
7:12)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.47 สิ่งที่ต้องถูกทำลายล้าง (ยชว. 7:12) เมื่อใดที่ชาวอิสราเอลเชื่อฟังคำสั่งของพระยาห์เวห์ พวกเขาจะได้รับชัยชนะ พระองค์ทรงเตือนด้วยความห่วงใยให้ระวัง อย่าสนใจสิ่งที่ถูกทำลายล้างจากเมืองเยรีโค เกรงว่าเพราะความโลภ พวกเขาจะถูกทำลายล้างเช่นเดียวกัน เพราะพระองค์ทรงอำนาจปกครองเหนือทุกสิ่งโดยเด็ดขาด แต่ก็มีคนหนึ่งในพวกเขาได้เก็บเสื้อคลุม เงินและทองคำไว้สำหรับตนเอง พวกเขาจึงพ่ายแพ้ในการสู้รบกับศัตรู เพราะไม่เชื่อฟังพระเจ้า การไม่เชื่อฟังของคนๆหนึ่งนำความเดือดร้อนให้แก่ประชากรทั้งหมด พระเยซูเจ้าทรงเชื่อฟังพระบิดาจนถึงที่สุด และนำความรอดพ้นแก่มนุษย์ทั้งมวล อย่าวางใจสิ่งของชั่วคราวของโลก ให้ยึดพระวาจาที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน