ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  08 มีนาคม 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 48 สิ่งที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา (ยชว.
8:35)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.48 สิ่งที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา (ยชว.
8:35) โยชูวามีจิตแห่งปรีชาญาณเต็มเปี่ยม เพราะโมเสสได้ปกมือเหนือเขา ชาวอิสราเอลจึงเชื่อฟังเขา เหมือนที่โมเสสได้ปฏิบัติตามที่พระยาห์เวห์บัญชา โยชูวาเป็นผู้นำแทนโมเสสที่สิ้นชีวิตไป เขายังคงรักษาสิ่งที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยการถวายเครื่องบูชาและอ่านถ้อยคำทั้งหมดของธรรมบัญญัติ ต่อหน้าที่ชุมชนทั้งหมดของชาวอิสราเอล รวมทั้งพวกผู้หญิง เด็ก และคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ ทุกวันนี้ ประชากรของพระเจ้ายังคงชุมนุมกัน เพื่อถวายบูชาแด่พระเจ้าและร่วมรับฟังพระวาจา การถวายบูชาที่พระเจ้าพอพระทัย คือ การเชื่อฟังและปฏิบัติตามที่สิ่งพระองค์ทรงสั่งสอน นานาชาติจึงได้รับพระพรเช่นกันผ่านทางประชากรของพระองค์ ทุกสิ่งจะผ่านพ้นไป แต่ความรักของพระองค์จะมั่งคงดำรงตลอดนิรันดร

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน