ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  19 เมษายน 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 53 ชัยชนะ แม้ลดกำลังพล (วนฉ. 7:2)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

 

EP.53 ชัยชนะ แม้ลดกำลังพล (วนฉ. 7:2)
อีกครั้งที่ชาวอิสราเอลได้ทำสิ่งเลวร้าย
พวกเขาจึงร้องขอพระยาห์เวห์เพราะถูกชาวมีเดียนกดขี่
พระเจ้าตรัสสั่งกิเดโอนให้ไปช่วยชาวอิสราเอล
เขาจะเอาชนะ เพราะพระองค์สถิตด้วย
กิเดโอนได้รื้อแท่นบูชาพระบาอัลที่บิดาของท่านสร้างถวาย
แม้ชาวเมืองจะพากันประท้วง
เขารวมกำลังพลได้ 22,000 คน
แต่พระยาห์เวห์ทรงลดกำลังพลในกองทัพเหลือเพียง 300 คน
เกรงว่าชาวอิสราเอลอาจภูมิใจว่าได้เอาชนะชาวมีเดียนด้วยกำลังของตน
และที่สุดก็ได้รับชัยชนะ
ภายหลังชาวอิสราเอลขอให้กิเดโอนเป็นกษัตริย์
แต่เขากล่าวว่าพระยาห์เวห์คือกษัตริย์ที่แท้จริง
บ่อยครั้ง มนุษย์ภูมิใจและพึ่งพาในกำลังความสามารถของตนเอง
การเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้าต่างหากที่ให้หลักประกันแท้จริง
อย่าพึ่งพามนุษย์ผู้ใด แต่จงพึ่งพาพระเยซู
ผู้ทรงชนะบาปและความตาย

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน