ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  24 มีนาคม 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 49 สัญญาสันติภาพ (ยชว. 9:9)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.49 สัญญาสันติภาพ (ยชว. 9:9)
พระยาห์เวห์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
ทรงศักดิ์สิทธิ์ ปราศจากมลทิน
เมื่อพระองค์ทรงให้ชาวอิสราเอลเข้าไปยึดครองแผ่นดิน
ที่ทรงสัญญาจะประทานให้
พวกเขาจึงต้องขจัดสิ่งที่เป็นมลทินทั้งหมด
ของชนชาติที่เข้าไปยึดครอง
ชาวกิเบโอนผู้มาอาศัยท่ามกลางชาวคานาอัน
ต้องการรักษาชีวิตชนเผ่าของตนไว้
จึงออกอุบายว่ามาจากแดนไกล
และได้ยินกิตติศัพท์ของพระยาห์เวห์ พระผู้ช่วยให้รอด
ในที่สุด ชาวกิเบโอนได้ทำสนธิสัญญาสันติภาพ
และเป็นทาสรับใช้ชาวอิสราเอล
ทุกคนเสมือนเป็นคนต่างแดน เต็มไปด้วยมลทินบาป
และต้องการมีชีวิตรอด
พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญา ผ่านทางพระศาสนจักร
ให้ผู้เข้ามาพึ่งพาพระองค์ได้รอดพ้น
ดำเนินชีวิตตามคำสัญญาต่อพระเจ้า
เพื่อมีชีวิตที่มีสันติภาพอย่างแท้จริง

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน