ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  17 กุมภาพันธ์ 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 42 ถวายผลิตผลแรกแด่พระเจ้า (ฉธบ.
26:10)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)
EP.42 "ถวายผลิตผลแรกแด่พระเจ้า" (ฉธบ.
26:10)
เมื่อพระเจ้าได้ทรงเนรมิตสร้างสรรพสิ่ง นับเป็นพระพรที่พระองค์ทรงประทานให้มนุษย์เปล่าๆ ทรงบัญชาให้พวกเขาดูแลสิ่งสร้างทั้งหมดและทรงอวยพรทุกสิ่ง เช่นเดียวกับแผ่นดินที่พระองค์ทรงสัญญาแก่บรรพบุรุษ และมอบเป็นมรดกแก่ชาวอิสราเอล เพื่อให้พวกเขาระลึกถึงความซื่อสัตย์ และความรักมั่นคงต่อประชากรเลือกสรร พระเจ้าเท่านั้นทรงเป็นเจ้าของที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียว ดังนั้น ไม่ว่าเป็นบุตรคนแรก สัตว์ตัวแรก และผลิตผลแรกจากแผ่นดิน พวกเขาต้องถวายแด่พระเจ้า พระองค์ทรงปรารถนาให้พวกเขาแบ่งปันความชื่นชมนี้ แก่ผู้รับใช้พระเจ้าและคนต่างด้าวด้วย ดังนั้น เมื่อเราได้รับทุกสิ่งจากพระเจ้ามาเปล่าๆ ให้เราแบ่งปันคืนไปเปล่าๆ เช่นกัน ให้พระเจ้าเป็นบุคคลแรกที่เราคิดถึง ถวายกายและใจเป็นเครื่องบูชา ขอบพระคุณพระเจ้า

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน