ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  19 มกราคม 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 38 บทภาวนาประจำวันของชาวอิสราเอล (ฉธบ. 6:4-5)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.38 บทภาวนาประจำวันของชาวอิสราเอล (ฉธบ. 6:4-5)
โมเสสเรียกประชุมชาวอิสราเอลทั้งหมด
แล้วพูดถึงบทบัญญัติที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชา
เพื่อพวกเขาจะมีชีวิตยืนยาว จะอยู่อย่างมีความสุข
และทวีจำนวนในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้ง
เมื่อเรารักใครสักคน เราอยากจะติดต่อสัมพันธ์
และมีคำสัญญาที่ซื่อสัตย์ต่อกัน
ดั่งที่ชาวอิสราเอลต้องการรื้อฟื้นคำสัญญา
และข้อตั้งใจจะตอบสนองต่อความรักของพระเจ้า
พวกเขาจึงใช้พระดำรัสผ่านทางโมเสส
มาเป็นการเริ่มต้นบทภาวนาประจำวัน ดังต่อไปนี้
“อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา
พระยาห์เวห์มีเพียงพระองค์เดียว
ท่านจะต้องรักพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน
สุดจิตใจ สุดวิญญาณ และสุดกำลังของท่าน”
ความรักต่อพระยาห์เวห์จึงเป็นการสรุปสาระสำคัญของธรรมบัญญัติ
รักพระเจ้าเยี่ยงบุตรต่อบิดาและรักกันและกันดั่งที่พระเจ้าทรงรักเรา

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน