ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  19 มกราคม 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 37 การเชื่อฟังพระยาห์เวห์เป็นปรีชาญาณ (ฉธบ. 4:6)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.37 การเชื่อฟังพระยาห์เวห์เป็นปรีชาญาณ (ฉธบ. 4:6)
การที่เราเชื่อฟังใคร แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นที่น่าเคารพยำเกรงพระยาห์เวห์ทรงแสดงให้ชาวอิสราเอล ประชากรเลือกสรร ได้เห็นถึงเครื่องหมายอัศจรรย์ ด้วยการนำพวกเขาที่เป็นชุมชนเร่ร่อนออกจากอาณาจักรอียิปต์อันยิ่งใหญ่ พ้นจากการเป็นทาส ทรงแสดงพระองค์ด้วยการสั่งสอนข้อกำหนดอันสูงส่งเปี่ยมด้วยความยุติธรรมและความรัก จากเมฆและกองไฟ ทรงประกาศพันธสัญญาให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ 10 ประการ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ชนชาติอื่นๆ ว่าชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ได้รับพระพรนานัปการ เพราะไม่มีชนชาติใดแม้ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม จะมีพระเจ้าอยู่ใกล้ชิด ชนชาติอื่น ๆ จะเห็นว่าการเชื่อฟังพระเจ้านับเป็นปรีชาญาณสำหรับชาวอิสราเอล
ส่งต่อความเชื่อจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้ผู้เห็นกิจการดีของท่าน สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน