ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  23 พฤศจิกายน 2564

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 34 น้ำแห่งการวิวาท (กดว.
20:13)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน