ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  23 พฤศจิกายน 2564

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 33 สำรวจคานาอัน แผ่นดินพระสัญญา (กดว.
13:27)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน