ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  09 กรกฎาคม 2564
รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 16 การเข้าสุหนัตในสมัยของอับราฮัม (ปฐมกาล
17:10)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.16 การเข้าสุหนัตในสมัยของอับราฮัม (ปฐก
17:10) แต่เดิม การเข้าสุหนัตเป็นพิธีเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีสมรสและเข้าเป็นสมาชิกของเผ่า ในสมัยของอับราฮัม พิธีสุหนัตเป็น “เครื่องหมายแห่งพันธสัญญา” 1.ให้ระลึกถึงพระสัญญาที่จะให้อับราฮัมเป็นบิดาของชนชาติจำนวนมากและครอบครองแผ่นดิน 2.ให้ระลึกถึงข้อบังคับจากการเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร โดยการเข้าสุหนัต น.เปาโลให้ความสำคัญกับการเข้าสุหนัตทางใจ คือความชอบธรรมที่มาจากความเชื่อในพระเจ้า เพราะไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถปฏิบัติบทบัญญัติได้อย่างครบถ้วน ดังนั้น จงเชื่อเหมือนกับอับราฮัม ว่าสิ่งใดที่พระเจ้าทรงสัญญา พระองค์มีอำนาจ กระทำสิ่งนั้นให้เป็นจริง

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน