ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  18 พฤษภาคม 2564

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 14 การที่พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมสำคัญไฉน? (ปฐมกาล 12:1)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

การเรียกอับราฮัม นับเป็นการริเริ่มประวัติศาสตร์แห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น ความรอดพ้นจึงเป็นพระเมตตายิ่งใหญ่ โดยพระเจ้าเป็นผู้ริเริ่ม การออกเดินทางจากบ้านบิดา จากญาติพี่น้อง จากแผ่นดินของอับราฮัม นับเป็นการแสดงการตอบรับด้วยความเชื่อต่อการเรียกของพระเจ้า ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าคำสัญญาของพระองค์จะเป็นไปได้และจะเป็นจริงหรือไม่ ที่จะให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ มีชื่อเสียง และนำพระพรมาให้ผู้อื่น ทุกวันนี้ พระเจ้าทรงเรียกบางคนอย่างเฉพาะเจาะจงเช่นกัน อาศัยความเชื่อ ความหวังและความรักอย่างเสียสละของผู้ตอบรับ เพื่อนำพระพรสู่คนเป็นอันมาก ให้ผู้คนตอบรับเสียงเรียกของพระเจ้าและได้รับพระพรผ่านทางแบบอย่างชีวิตคริสตชนของเรา

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน