ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  11 พฤษภาคม 2564
รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 12 สิ่งที่พึงแสดงออกต่อพระผู้ช่วยให้รอด (ปฐมกาล
8:20)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.12 สิ่งที่พึงแสดงออกต่อพระผู้ช่วยให้รอด? (ปฐก
8:20) สิ่งที่โนอาห์ได้แสดงออกต่อพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดจากน้ำวินาศ คือ การสร้างพระแท่นบูชา ขอบพระคุณพระเจ้าด้วยใจกตัญญู พระองค์ทรงตั้ง “รุ้ง” เป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด เพราะเห็นแก่โนอาห์ผู้ชอบธรรม พระองค์ยังทรงแสดงพระเมตตา เช่นเดียวกัน อาศัยความชอบธรรมของพระเยซูเพียงผู้เดียว ผู้ปราศจากมลทินแห่งบาป พระเจ้าทรงอภัยบาปที่ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถชดเชยได้หมด ให้เราขอบคุณพระเจ้าเสมอในทุกกรณี ทั้งในยามทุกข์และในยามสุข รอบพระแท่นบูชาผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณ ให้การดำเนินชีวิต ตามพระประสงค์เป็นเครื่องบูชาแห่งการขอบคุณพระเจ้า

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน