ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  11 พฤษภาคม 2564

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 11 โนอาห์เป็นเหตุให้หลายชีวิตรอดตายได้อย่างไร? (ปฐมกาล 7:1)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.11 โนอาห์เป็นเหตุให้หลายชีวิตรอดตายได้อย่างไร? (ปฐก 7:1) น้ำวินาศหรือน้ำท่วมครั้งใหญ่ โดยฝนตก 40 วัน 40 คืน เป็นเหตุการณ์ ที่สอนความจริงเกี่ยวกับความชั่วร้ายของมนุษย์ที่ยิ่งทียิ่งมีมากขึ้น เฉพาะโนอาห์ ครอบครัวของเขาและสัตว์ทุกชนิดอย่างละคู่ที่มีชีวิตรอด เพราะโนอาห์เท่านั้นเป็นคนดี เป็นผู้ชอบธรรมและดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ เรื่องเล่านี้สอนความจริงแก่ทุกคนว่า พระเจ้าประสงค์จะชำระมนุษย์ ให้เป็นผู้ชอบธรรม ดังเช่นโนอาห์เป็นเหตุให้หลายชีวิตได้รอด เป็นรูปแบบของผู้ที่รับศีลล้างบาปด้วยน้ำ พระจิตเจ้าและผู้ดำเนินชีวิตชอบธรรม อาศัยพระโลหิตและน้ำที่สีข้างของพระเยซู ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก เพื่อเป็นผู้ถูกเลือกสรรและรอดพ้นในวันพิพากษา ให้ลงเรือลำเดียวกับพระเจ้า

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน