ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  11 พฤษภาคม 2564

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 10 พระเจ้าทรงพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นไร? (ปฐมกาล 4:6-7)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)
EP.10 พระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นไร? (ปฐมกาล 4:6-7) อาดัมและเอวามีบุตรด้วยกัน คนโต ชื่อ กาอิน เป็นคนเพาะปลูก ส่วนคนน้อง ชื่อ อาแบล เป็นคนเลี้ยงแกะ วันหนึ่ง ทั้งสองนำผลผลิตมาถวาย เป็นบูชาแด่พระยาห์เวห์ พระองค์พอพระทัยเครื่องบูชาของอาแบล มนุษย์มักมองเพียงภายนอก แต่พระเจ้าทรงทราบไปถึงจิตใจ เครื่องบูชาจากจิตใจที่เชื่อฟัง แสดงออกด้วยการทำดีจึงเป็นที่พอพระทัย กาอินย่อมรู้อยู่แก่ใจ เขาแสดงความโกรธเมื่อพระเจ้าพอพระทัยอาแบล พระยาห์เวห์ทรงเตือนสติกาอินเพื่อไม่ให้เขาพ่ายแพ้ต่อบาปที่ก่อขึ้นในจิตใจ แต่สายไป กาอินเลือกฟังเสียงของตนเองและได้ฆ่าน้อง ให้เราเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าเพื่อดับไฟแห่งบาปในจิตใจได้ทันท่วงที

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน