ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 คำสอนสู่ชีวิต ปีครอบครัว /  bosconoom /  07 พฤศจิกายน 2565

รายการคำสอนสู่ชีวิต
วันพุธที่ 28 กันยายน 2022
เวลา 10.00 - 11.00 น.
ตอน สู่การศึกษาที่ดีกว่าสำหรับลูก (AL 259-290)
โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ (พ่อศิลป์)
และ คุณครูกฤติยา อุตสาหะ (ครูจอย)

บทบาทของครอบครัวในการให้การศึกษาแก่ลูก ๆ
- ลูก ๆ ของพวกเราอยู่ที่ไหน ❓
- พ่อแม่ควรปลูกฝัง “ความไว้วางใจและเคารพรัก” อย่างไร ❓
- พ่อแม่ควรเสริมสร้าง “ลักษณะนิสัยที่ดีและมีจิตใจใฝ่ความดีงาม” และพัฒนาเสรีภาพที่แท้จริง ในลูกของพวกเขาอย่างไร ❓
- พระสันตะปาปา แนะนำถึงคุณค่าของการลงโทษในแง่ของแรงจูงใจอย่างไร ❓
- "ครอบครัวเป็นโรงเรียนแรกในการสอนคุณค่าของมนุษย์" มีความหมายว่าอยางไร ❓
- ความเครียดและเทคโนโลยี มีส่วนช่วยหรือขัดขวางการศึกษาของลูกอย่างไร ❓
- ความจำเป็นในการให้ความรู้กับเด็กในเรื่องเพศศึกษา ❓
- อะไรคือความท้าทายสำหรับพ่อแม่ในการส่งต่อความเชื่อแก่ลูกหลานของตน ❓

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน