ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 คำสอนสู่ชีวิต ปีครอบครัว /  bosconoom /  28 กรกฎาคม 2565

ายการคำสอนสู่ชีวิต
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2022
เวลา 10.00 - 11.00 น.
ตอน ความรักในการสมรส 2 (AL 120 -164 )
โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ (พ่อศิลป์)
และ คุณครูกฤติยา อุตสาหะ (ครูจอย)
" ในทุกช่วงเวลาของการแต่งงาน รูปลักษณะทางด้าน ร่างกายเปลี่ยนแปลงไป แต่นี่ไม่ได้หมายความว่า ความรักและ ความดึงดูดใจจะต้องจืดจางลงไปด้วย เรารักบุคคลอื่นเพราะสิ่งที่ พวกเขาเป็น ไม่ใช่เพียงเพราะรูปร่างหน้าตาของพวกเขา ถึงแม้ร่างกาย จะแก่เฒ่าไป มันยังคงแสดงอัตลักษณ์ส่วนบุคคลซึ่งเอาชนะใจเราได้ ในครั้งแรก แม้ว่าคนอื่นอาจมองไม่เห็นถึงความงดงามของอัตลักษณ์ นั้นอีกต่อไป คู่สมรสยังคงมองเห็นความงดงามนั้นด้วยดวงตาแห่ง ความรัก และดังนั้นความรักของเขาหรือเธอไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลย" (AL 164)

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน