ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 คำสอนสู่ชีวิต ปีครอบครัว /  bosconoom /  31 กรกฎาคม 2565

รายการคำสอนสู่ชีวิต
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2022
เวลา 10.00 - 11.00 น.
ตอน ความรักที่บังเกิดผล (AL 165 -198 )
โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ (พ่อศิลป์)
และ คุณครูกฤติยา อุตสาหะ (ครูจอย)

"ความรักเป็นบ่อเกิดของชีวิตเสมอ ความรักฉันสามีภรรยา “มิได้จบลงที่คู่สมรส... ในการมอบตนเองให้แก่กันและกัน คู่สมรสไม่เพียงแต่มอบตนเอง แต่ยังมอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของการ มีบุตร ผู้ซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่มีชีวิตของความรักของพวกเขา เป็นเครื่องหมายอันถาวรของความเป็นหนึ่งเดียวแบบสามีภรรยาของพวกเขา และเป็นการสังเคราะห์ที่มีชีวิตและแบ่งแยกไม่ได้ของความเป็นบิดาและมารดา (AL 165)

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน