ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 คำสอนสู่ชีวิต ปีครอบครัว /  bosconoom /  28 กรกฎาคม 2565

ายการคำสอนสู่ชีวิต
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2022
เวลา 10.00 - 11.00 น.
ตอน ความรักในการสมรส 1 (AL 89-118)
โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
และ คุณครูกฤติยา อุตสาหะ
"ความรักดำรงอยู่และได้รับการทะนุถนอมในชีวิตประจำวันของคู่สมรสและบุตรของพวกเขา"

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน