ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

จิตวิทยาคำสอน
วัยผู้ใหญ่สมบูรณ์

ลักษณะเชิงบวก
                       สร้างสรรค์ สืบทอดวัยมั่นคง มีลูกสืบทอดวงศ์สกุลนำทางให้คนรุ่นใหม่ได้

ลักษณะเชิงลบ
                       นิ่งเฉยเห็นแก่ตนเอง ไม่สร้างสรรค์ รักแต่ตนเอง มีใจแคบไม่ชอบสมาคมกับใคร

พฤติกรรม  : สร้างสรรค์
คุณธรรมขั้นพื้นฐาน : รัก รับผิดชอบ ห่วงใย เอาใจใส่ผู้อื่น
บทบาทของพ่อแม่ : เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นขวัญกำลังใจ
บทบาทของครูคำสอน : ช่วยผู้ใหญ่ให้ดำเนินชีวิตตามความรักแบบคริสตชนอย่าง
                                  สมบูรณ์ และถ่ายทอดความเชื่อนี้สู่ลูกหลานต่อๆ ไป
                                  คนในวัยนี้ มีความสามารถที่จะผูกมิตรกับผู้อื่น
                                  และสร้างความสัมพันธ์ต่อกันกับผู้อื่นได้ ความสามารถ
                                  และความต้องการมิตรภาพนี้จะปรากฏให้เห็นเด่นชัด
                                  ทั้งในการงาน ในครอบครัว และความสัมพันธ์ในสังคม
                                  และสิ่งเหล่านี้บางครั้งก็ส่งเสริม บางครั้งก็ขัดขวางการผูกมิตร
                                  ความจริงในคนเรา เป็นต้น คนสมัยนี้มักจะรู้สึกโดดเดี่ยวมาก

การสอนคำสอนควรจะแสดงให้เห็นว่า พระเป็นเจ้าผู้เป็นองค์ความรัก เป็นผู้สร้างกลุ่มคริสตชน
คือ พระศาสนจักรขึ้น และในขณะเดียวกันก็ช่วยกระตุ้นความปรารถนาที่จะผูกมิตรกับทุกคน
คำสอนนนั้นจะต้องช่วยเตือนคนที่แต่งงานแล้วว่า ความเป็นหนึ่งเดียวกันในศีลสมรส
เป็นเครื่องหมายอันล้ำลึกของความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความรักระหว่างพระคริสตเจ้า
และพระศาสนจักร และเขาก็มีส่วนในธรรมล้ำลึกนั้นด้วย (อฟ 5:32)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์