ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

จิตวิทยาคำสอน
วัยผู้ใหญ่เริ่มแรก 21 - 25

ลักษณะเชิงบวกชอบสังคม
                             มีความสามารถที่จะอุทิศตัวเองทุ่มเทตัวเองให้กับงานใดงานหนึ่งที่ตนชอบ
                             มีความผูกพันกับสังคม

ลักษณะเชิงลบ
                              ความโดดเดี่ยว
                              หลีกเลี่ยงการอยู่กับคนอื่น มีปัญหาทางด้านบุคลิกภาพ ก้าวร้าว เกิดอคติฝังใจ

พฤติกรรม  : มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ รู้จักรับผิดชอบได้

คุณธรรมขั้นพื้นฐาน : ความรัก

บทบาทของพ่อแม่ : ยอมรับและอดทนต่อการตัดสินใจของพวกเขา
                            ใช้เหตุผลให้มากขึ้น ให้เกียรติเขา ให้โอกาสเขาในการปรึกษา
                             หารือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว ให้เขาตัดสินใจเรื่องของครอบครัวมากขึ้น

บทบาทของครูคำสอน : ช่วยให้เขาเกิดความเข้าใจชีวิตแบบคริสตังอย่างแท้จริง
                                  ช่วยให้แสงสว่างแห่งคำสอนคริสตัง ฉายลงมายังความเป็นจริง
                                  แห่งชีวิตซึ่งมีอิทธิพลเหนือหนุ่มสาวมาก เช่น ความหมายของ
                                  ชีวิตฝ่ายกาย ความรักและครอบครัว บรรทัดฐานในการดำเนิน
                                  ชีวิตการงานและการพักผ่อน ความยุติธรรมและสันติภาพ

             วัยผู้ใหญ่เริ่มแรกนี้จะพยายามมุ่งเข็มชีวิต และความเป็นอยู่ของเขาทั้งหมดไปตามกฎ
และคุณค่าที่ตนเห็นว่าสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้คนวัยนี้พบว่ามีคุณค่าหลายอย่างในชีวิต
ที่ขัดแย้งกัน สิ่งนี้ทำให้เกิดการขัดแย้งภายในใจเกี่ยวกับคุณค่าเหล่านี้ซึ่งเขาพยายามแสวงหา
และทำให้เขาละทิ้งคุณค่าที่เห็นว่า ไม่สามารถแสดงออกได้ในชีวิตของผู้ใหญ่ การสอนคำสอน
ต้องช่วยให้พวกเขาค้นพบคุณค่าแท้ยิ่งที่ยิ่งมากขึ้น และตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง
การจัดให้มีกลุ่มสมาคมของคนในวัยนี้ นับว่าเป็นสิ่งสร้างสรรค์ให้พวกเขา ให้แสดงความคิดเห็น
และใช้พรสวรรค์ของตน กลุ่มจะช่วยให้พวกเขารักษาความเป็นตัวของตัวเอง และเป็นแรงกระตุ้น
ให้เห็นคุณค่าต่างๆ ของชีวิตของตน
         สังคมปัจจุบันมองวัยรุ่นเป็นวัยที่วุ่นวายและมีแต่เรื่องแปลกๆ น่าเวียนหัวแต่จริง ๆ แล้ว
วัยรุ่นไม่ใช่วัยที่วุ่นและทำเรื่องแปลกๆ เป็นวัยที่เริ่มการเป็นผู้ใหญ่ คืออยู่ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
เท่านั้น วัยรุ่นนี้ไม่ใช่ปัญหาของสังคม ถ้าเราจะมาเรียนรู้และเข้าใจวัยรุ่น ให้เราเข้าใจเขา
เพื่อจะได้นำเขาได้

ปัญหาของวัยรุ่น
โดย.....นพ. วิทยา  นาควัชระ

คนที่มีลูกวัยรุ่นหรือกำลังเป็นวัยรุ่นอยู่ คงไม่ผ่านบทความนี้แน่ๆ
วัยรุ่น คือวัยที่พ้นจากความเป็นเด็กจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
จะเป็นเด็กก็ไม่ใช่ ผู้ใหญ่ก็ไม่เชิง
ส่วนใหญ่อายุประมาณ 13-18 ปี
ในบางประเทศที่พัฒนาทางจิตใจช้า จะกำหนดให้วัยรุ่นมีอายุสูงขึ้น
เช่น ในประเทศไทยให้ได้ ถึง 24 ปี
วัยนี้เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและฮอร์โมนทางเพศ
รูปร่างและสรีระก็แปลกไป
จิตใจก็ว้าวุ่น คิดแปลกๆ
ฝ่ายหญิงเริ่มมีประจำเดือน ฝ่ายชายเริ่มมีอสุจิ
การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายยังพอจะอธิบายให้ฟังได้ง่ายๆ
แต่ทางจิตใจนี่ซิอธิบายยาก คนที่ผ่านวัยรุ่นแล้วก็มักจะลืมไป
คนที่กำลังเป็นวัยรุ่นก็เรียบเรียงไม่ถูก
ลองมารู้จักจิตใจของวัยรุ่นว่าเป็นอย่างไรบ้าง

 1.ต้องการความรักมากมายมักคิดว่าไม่ค่อยมีคนรักตัวเอง อยากให้พ่อแม่
 คนใกล้ชิดเข้าใจและรักเขามาก ๆ

 2.ต้องการความสนุกสนาน เป็นอิทธิพลของฮอร์โมนทางเพศ ที่เริ่มเป็นวัยรุ่น
 จะอยากเบิกบาน สนุกสนาน ชอบเล่นอะไรแปลกๆ แผลงๆ บ้าง ถ้าพ่อแม่ไม่เข้าใจ
 จะมองดูเป็นปัญหาทันที

 3.อ่อนไหวง่าย ชอบเพ้อฟัน ดังนั้นวัยรุ่นกับเรื่องเพลงและดนตรีจึงไปกันได้ดี
 เทปเพลงดังๆ ที่ขายดี ก็ขายวัยรุ่นนี่เองเวลาเขาฟังเพลงและเพ้อฝันบ้าง
 ผู้ใหญ่ไม่เข้าใจอาจจะนึกว่าเขาบ้าก็ได้

 4.อุดมคติสูง มองชีวิตในแง่ดี อยากถูกยกย่อง บางทีจะรับอาสาทำสิ่งที่ยาก ๆ
 เพื่ออุดมการณ์ ชักจูงง่ายวัยรุ่นตายไปด้วยคำว่า “อุดมการณ์” นี้มากมาย

 5.สนใจเรื่องเพศและความรักมากขึ้น อยากรู้อยากเห็นมากขึ้นผู้ใหญ่ต้องหาทาง
 อธิบายอย่างเหมาะสม

 6.อาจทำดีที่สุดถึงเลวที่สุดได้ เป็นพวกที่เปลี่ยนใจง่ายโลเล การใช้เหตุผลยังไม่ดีพอ

 7.หลงง่าย เบื่อง่าย คลั่งง่าย บูชาอะไรง่ายๆ การตลาดของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 จึงพยายามสร้างสือโฆษณาโดยการใช้นักร้องหรือคนที่วัยรุ่นรักและคลั่งเป็นตัวแสดง
 เพื่อให้วัยรุ่น “คลั่ง” ผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยวัยรุ่นจะตัดสินใจซื้ออะไรๆ ได้ง่าย ๆ กว่า
 ผู้ใหญ่ ก็ด้วยความคลั่งนี่เอง

 8.เวลาเกลียดก็เกลียดมาก เวลารักก็รักมาก

 9.เศร้ามากกว่าปกติ เพราะเพ้อฝันมาก เวลาผิดหวังจึงเศร้ามาก

 10.ต้องการการยอมรับในกลุ่มเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ ชอบแต่งกายและทำกิริยาตามเพื่อน
 พ่อแม่หลายๆ คน จึงน้อยใจหาว่าลูกไม่รักพ่อแม่ไปรักเพื่อนมากกว่าแต่เหตุการณ์นี้
 จะเกิดในช่วงวัยรุ่นเท่านั้น หลังจากนั้นเขาจะหาเอกลักษณ์ของเขาเองและมีเหตุผลดีขึ้น

 11.ต้องการมีอิสระมากขึ้น ทั้งจากพ่อแม่ และโรงเรียนบางครั้งจะเห็นพฤติกรรม
 และคำพูดต่อต้านพ่อแม่ และโรงเรียนได้บ้าง

   ทั้งหมดนั้นเป็น “ความปกติ” ของวัยรุ่น
   ถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจ จะมองว่าเป็นปัญหา

ปัญหาวัยรุ่นในความเห็นของผมแบ่งเป็น
 1.เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในตัวของวัยรุ่นเอง เขาไม่เข้าตัวเอง อึดอัด กังวล สับสน
 ปรับตัวไม่ถูกอยู่แล้ว จึงแลดูเก้งก้าง เกะกะรกหูรกตาผู้ใหญ่

 2.เกิดจากความไม่เข้าใจของผู้ใหญ่ ที่มองความ “ปกติ” ของเขาเป็นปัญหา
 เพราะผู้ใหญ่อยากให้วัยรุ่นเป็นและคิดเหมือนผู้ใหญ่ซึ่งเป็นไปไม่ได้

 3.เกิดจากการประชดหรือปฏิกิริยาที่วัยรุ่นคิดว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจจึงมีปฏิกิริยาโต้ตอบ
 ที่รุนแรง เช่น เกเร หรือออกจากบ้าน ติดยาเสพติด ฆ่าตัวตาย ฯลฯ

 เมื่อรู้จักและเข้าใจวัยรุ่นได้มากขึ้นแล้ว จะเห็นว่าการแก้ปัญหาจะทำได้โดยการเข้าใจ
และการยอมรับ และช่วยพัฒนาให้เขาผ่านวัยนี้ไปอย่างเรียบร้อยผมเคยไปบรรยายอภิปราย และช่วยแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในสถาบัน และโรงเรียนต่าง ๆ
มากมายและมีพ่อแม่ พาลูกมาปรึกษาก็มากมายจึงเข้าใจวัยรุ่นได้ดีและมีความเห็นใจมาก
จึงอยากขอร้องอย่าทำให้ชีวิตของเขา “ช้ำ” ก่อนจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เลย

ช่วยๆ กันเถิดเริ่มต้นเข้าใจและหาทางช่วยเหลือแต่วันนี้เถิด
ยังไม่สายเกินไปหรอกครับ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์