ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

จิตวิทยาคำสอน
วัยผู้ใหญ่ช่วงสุดท้าย

ลักษณะเชิงบวก
                      ความมั่นคงยอมรับวัฏจักรแห่งชีวิตยอมรับว่าหลีกเลี่ยงความตายไม่พ้น
                      รู้สึกตนว่าพอแล้ว

ลักษณะเชิงลบ
                      ความท้อแท้ หมดหวังตีราคาชีวิตของคนสูงเกินไป ไม่ยอมรับความเป็นจริงของตน
                      คิดว่าคนอื่นต้องเป็นเหมือนตนอยากมีชีวิตมีโอกาสใหม่เพื่อแก้ไขตน กลัวความตาย

พฤติกรรม    :     เสียสละ มีใจเมตตา
 คุณธรรมพื้นฐาน    :     ความสุขุม รอบคอบ

 คนในวัยนี้มักจะถูกละเลย จากสภาพของร่างกายและตามสภาพของสังคมซึ่งมักถือว่า
 เขาตายไปแล้ว เพราะว่าไม่มีใครหวังอะไรจากผลงานของพวกเขาอีกต่อไป
 การสอนคำสอนควรช่วยคนชราให้มีความหวังแบบเหนือธรรมชาติว่าความตาย
 เป็นการย่างเข้าสู่ชีวิตแท้เป็นการย่างเข้าสู่ชีวิตแท้เป็นการพบกับพระผู้ช่วยให้รอด
 ดังนี้คนชราก็จะสามารถเป็นเครื่องหมายของการสถิตอยู่ของพระเป็นเจ้า
 ของชีวิตที่ไม่รู้ดับ และของการกลับคืนชีพในภายหน้า นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งยุคสุดท้าย
 ที่คนชราสามารถให้แก่โลกโดยการมีความเพียร อดทนกับตนเองและกับผู้อื่น
 โดยความมีใจกว้างขวาง โดยการสวดมนต์ภาวนาสรรเสริญพระเป็นเจ้า
 โดยการสละแล้วซึ่งความผูกพันกับสิ่งต่างๆ และโดยการวางใจในพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียว

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์