ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

จิตวิทยาคำสอน
วัยเยาวชน 12 ปี – 20 ปี

ลักษณะเชิงบวก
                         มีเอกลักษณ์ของตน
                         มีความมั่นคงในตนเอง
                         เป็นตัวของตัวเอง แสวงหารูปแบบที่ตนประทับใจ 
                         มีความแน่นอนในบทบาททางเพศของตน
                         เชื่อผู้นำ มุ่งมั่นในอุดมคติของตน

ลักษณะเชิงลบ
                         สับสนในบทบาทของตนเอง
                         จำกัดบทบาทของตนอย่างแน่นอนไม่กล้าออกนอกกรอบที่วางไว้
                         ตัดสินไม่เป็น สับสนในเรื่องเพศของตน สับสนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ใหญ่
                         สับสนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับค่านิยมใหม่

พฤติกรรม  :ความศรัทธา บูชาคนเก่ง

คุณธรรมขั้นพื้นฐาน :ความเชื่อ

บทบาทของพ่อแม่ :ให้อิสระมากขึ้น ให้เขาบริหารเวลาและการเงินส่วนตัวของเขา
                            ส่งเสริมให้เขาเป็นตัวของตัวเอง แต่อย่าให้เสียวินัยของครอบครัว
                            ให้เขาได้ร่วมกลุ่มกิจกรรมกับเพื่อนๆ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาสนใจ 
                            โดยการพูดคุยแนะนำชมเชย

บทบาทของครูคำสอน :
          ใกล้ชิดเด็กมากขึ้น สังเกตความเปลี่ยนแปลงและความต้องการของเด็ก
ติดตามสถานการณ์ของวัยรุ่นให้ทันต้องสอนให้ทันสมัย มีความยืดหยุ่น
จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวของเขา ทำตัวให้เด็กวางใจ
 การอบรมและการสอนคำสอนจะต้องคำนึงถึงปัญหาเฉพาะของวัยนี้อย่างมากต้อง
 ใช้เหตุผลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะความสงวัยของเขาเป็นความสงสัยทาง
 เหตุผล เนื้อหาให้สัมพันธ์กับชีวิตและปัญหาของชีวิตทั้งในด้านส่วนตัวครอบครัวและ
 สังคม แนะเขาให้เห็นคุณค่าของทุกสิ่ง คุณค่าของตัวเขาเอง คุณค่าของการอยู่ร่วม
 กันกับผู้อื่น และคุณค่าของสิ่งสูงสุดคือพระเจ้า ชี้ให้เขาเห็นว่าพระเยซูเป็นวีรบุรุษของ
 เราทุกคน บรรดานักบุญก็คือรูปแบบของคนเราที่ประสบผลสำเร็จในการติดตามองค์
 พระเยซูเจ้าสอนเขาให้รู้จักใช้เสรีภาพในทางที่ถูกต้อง เคารพนับถือผู้ใหญ่ อยู่ร่วมกับ
 ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความร่วมมือในกิจกรรมคาทอลิกที่เรียกร้องความรัก
 ความเสียสละและความอ่อนโยน รู้จักการสวดภาวนาและปฏิบัติกิจศาสนาได้ด้วยตัวเอง
 หนุนใจเขาให้เข้มแข็งไม่ย่อท้อในอุปสรรค ให้เขาวางใจและมอบอนาคตของเขาไว้กับ
 พระเจ้าด้วยการอธิษฐาน สอนเขาให้ยึดเอาพระคัมภีร์เป็นหลักการในชีวิต

 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์