ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

จิตวิทยาการสอนคำสอนตามวัยสำหรับเด็กอายุ 10 ปี


เด็กวัย 10 ขวบ

 เด็กวัยนี้ให้คุณค่ากับเรื่อง ความยุตธรรม ความจงรักภักดี และการรับผิดชอบ
สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็น “ของฉัน” หรือ “ของเธอ” โดยปรกติเขามักจะพูดความจริง
และยอมรับการตำหนิเมื่อได้ทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมลงไป บางครั้งอาจจะมีเด็กบางคนที่ชอบ
ทำลายข้าวของหรือรังแกเด็กที่ไม่อยู่ในกลุ่มของตน ความผิดปรกตินี้สามารถแก้ไขได้ถ้าเด็กๆ
ได้เรียนรู้ถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเรา

ถ้ากลุ่มเพื่อนของเขาเป็นคนที่ไม่มีศาสนา เขาก็อาจจะละเลยการสวดภาวนา
หรือการเข้ารับศีลศักดิ์สิทธิ์ แต่โดยทั่วไปแล้วเด็กในวัยนี้มีความสนใจในเรื่องของศาสนา
ความสนใจนี้จะเพิ่มขึ้น ถ้าเขาได้รับรู้ว่าสิ่งที่ดีๆ ในชีวิตของเขาเป็นพระพรของพระเจ้าและ
เป็นเครื่องหมายแห่งความรักของพระองค์
 การเรียนการสอนสำหรับเด็กในวัยนี้ ต้องเป็นเรื่องที่สนุก เช่น การเล่นเกมที่เกี่ยวกับ
คำต่างๆ การถอดรหัส เกมปริศนา อะไรเอ่ย เป็นต้น ความจำเป็นสิ่งที่จะทำให้เขารู้สึกว่าตน
ประสบผลสำเร็จ เขามีพลังในการทำงานที่สร้างสรรค์งานที่ท้าทาย และงานที่ใหม่ๆ ไม่จำเจ
ทำงานอดิเรก หรืองานโครงการที่ยาวกว่าได้นานถ้าเขาได้รับการสนับสนุนและการชื่นชม
เขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความล้มเหลวถ้าหากว่าเขามีประสบการณ์แห่งความสำเร็จมาแล้ว
พลังเหล่านี้ครูควรค้นให้พบในเด็กแต่ละคนนำออกมาใช้ในสิ่งที่ถูกต้อง มิเช่นนั้นเด็กๆ อาจจะ
ใช้พลังเหล่านี้ไปในทางที่ไม่เหมาะสมได้ ครูควรมอบหมายงานหรือหน้าที่ตามความสามารถ
ของเขา เขาชื่นชอบการยกย่องงานของเขามากกว่าการไม่ได้รับรู้หรือไม่ชมหรือไม่ให้รางวัล
เขาเลย
 เด็กในวัยนี้ต้องการได้รับความรู้สึกว่าตนเองเป็นที่ชื่นชอบและเป็นที่ไว้วางใจ ครูควร
เป็นเพื่อนกับเขา เป็นต้น กับเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น เด็กที่ชอบก่อปัญหา
 ว้าเหว่ ขี้อาย เรียนช้า เด็กเหล่านี้จะต้องไม่เรียกเขาว่าเป็นเด็กเลว เด็กขี้เกียจหรือโง่อย่างเด็ดขาด
ครูต้องพยายามค้นหาสาเหตุของความผิดปรกติของเขาให้พบ เพราะบางครั้งปัญหาเกิดจากความ
เข้าใจผิดเท่านั้นเองซึ่งเราสามารถแก้ไขได้โดยการพูดคุยทำความเข้าใจกัน
 เป้าหมายของการอบรมคำสอนที่จะใช้กับเด็กในวัยนี้คือ การเป็นสมาชิกคนหนึ่ง
ในครอบครัวของพระเจ้าโดยเน้นความรู้สึกแห่งการเป็นเจ้าของ การดำเนินชีวิตและการแบ่งปันกัน
ในครอบครัวของผู้มีความเชื่อทั้งนี้เพื่อมิให้การเติบโตในชีวิตแห่งความเชื่อนั้น แต่เป็นการเติบโต
ในทุกมิติของชีวิตอีกด้วย
 เนื้อหาที่จะสอนสำหรับเด็กในวัยนี้คือ ความรู้ทั่วไปของศีลศักดิ์สิทธิ์
 ศีลล้างบาป ศีลกำลังและศีลมหาสนิทเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน
ศีลศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ทำให้เราได้รับชีวิตของพระคริสต์ และดำรงชีวิตอยู่ในพระคริสต์
 ศีลแต่งงานและศีลบวช ทำให้ประชาการของพระเจ้าเพิ่มขึ้น
 ศีลคืนดีและศีลเจิมผู้ป่วยนำพลังแห่งการรักษามาให้เรา
 เราสามารถสอนเด็กของเราในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตกลุ่มได้ทั้งหมด
เช่น การสร้างความสัมพันธ์ การบริการรับใช้ การห่วงใย การเอาใจใส่ผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับบุคคลที่สังคมรังเกียจ หรือไม่ต้องการคนที่ด้อยกว่า คนที่ถูกทอดทิ้ง เพื่อที่เขาจะได้ดำเนิน
ชีวิตได้อย่างกลมเกลียวกับทุกๆ คน

วัตถุประสงค์ของการอบรม
 1.ช่วยให้เด็กๆ ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคริสตชนและได้รับการเรียกเขา
 มาเพื่อรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความรักและความเข้าใจ
 2.เข้าใจได้ว่าการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้นเรียกร้องให้มีการให้อภัยและการยอมรับ
 ผู้อื่นอย่างไม่มีสิ้นสุด
 3.พัฒนาทัศนคติแห่งความห่วงใย การเอาใจใส่และการเป็นหนึ่งเดียวกันของกลุ่ม
 4.รักชื่นชอบในขนบธรรมเนียมของพระศาสนจักรในเรื่องของพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์
 ทั้ง 7 ประการและพิธีฉลองต่างๆ ตลอดปีพิธีกรรม
 

 (สารคำสอนฉับที่ 63 เดือนกันยายน 1999)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์