ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2566/2023 (รอบที่ 2)
อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี

ประจำปีการศึกษา 2566/2023 (รอบที่ 2)
หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว”

          วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 2 หัวข้อ“ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว” ณ หอประชุมโมราโน โรงเรียนนารีวุฒิ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และทีมงาน เป็นวิทยากร มีครูคาทอลิกเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 108 คน จาก 10 โรงเรียน และ 2 วิทยาลัย
         
         การอบรมครั้งนี้ได้ใช้แนวทางจากพระสมณลิขิตเตือนใจ ความปีติยินดีแห่งความรัก (AMORIS LAETITIA) ของพระสันตะปาปาฟรังซิส ซึ่งเชื้อเชิญให้คริสตชนทุกคนไตร่ตรองชีวิตครอบครัวของเราแต่ละคน เพื่อเสริมสร้างชีวิตจิตในครอบครัวเป็นพระศาสนจักรระดับบ้านที่เข้มแข็งต่อไป ซึ่งการอบรมในวันนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

          อบรม 1 ความสำคัญของครอบครัวและการหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ ในครอบครัวด้วยความรัก มีจุดประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงรากฐานที่เข้มแข็ง ปัญหาและอุปสรรคของครอบครัวในปัจจุบัน โดยเชิญชวนให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ไตร่ตรองชีวิตครอบครัว ผ่านทางพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (7:24-27) และให้การหล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวด้วยความรัก ตามคำสอนเรื่อง “ความรัก” ตามคำสอนในบทจดหมายของนักบุญเปาโล (1 โครินธ์ 13:4-7) และการตอบรับการท้าทายต่อชีวิตครอบครัวในปัจจุบันตามแบบอย่างชีวิตของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

          อบรม 2 การสื่อสารที่ดีต่อกันเป็นเครื่องหมายของความรักและเอาใจใส่กัน โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารกันในครอบครัว ซึ่งการสื่อสารที่ดีที่สุดคือการหันหน้าเข้าหากัน สื่อสารต่อกันด้วยความรักและเอาใจใส่ต่อกัน ซึ่งทุกครอบครัวต้องเรียนรู้ที่จะกล่าวคำ 3 คำ เพื่อสร้างครอบครัวให้อบอุ่น คือ ขอบคุณ ขอโทษ และได้โปรด แก่กันและกันเสมอ

          อบรม 3 ชีวิตฝ่ายจิตในครอบครัวและบทบาทอันศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นพ่อนแม่ที่มีต่อลูก เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตภายใน และพระพรแห่งพระหรรษทานจากศีลสมรส และตระหนักถึงการเสริมสร้างชีวิตจิตให้กับตนเองและครอบครัว ด้วยการสวดภาวนา การไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และการมีนักบุญประจำครอบครัว

          โอกาสนี้ ขอขอบคุณ ผู้บริหารทุกโรงเรียน ที่ได้สนับสนุนให้คุณครูคาทอลิกให้เข้ารับการอบรมในวันนี้ และ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารโรงเรียนนารีวุฒิ ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่จัดการอบรมในครั้งนี้ด้วย

          ศูนย์คริสตศาสนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในวันนี้ คุณครูคาทอลิกจะได้รับการหล่อเลี้ยงความรักในดวงใจ เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักต่อพระเจ้า ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป และมีความสุขในการอยู่ร่วมกันในครอบครัว

เนื้อหาและบทเรียน