ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

วันชุมนุมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 29
“ชีวิตของครูคำสอนจะต้องเป็นพยาน ในสิ่งที่เราสอน ในสิ่งที่เชื่อ และหาหนทางที่ช่วยให้ผู้เรียนคำสอนจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากที่สุดและยึดเอาพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของพวกเขา”

วันชุมนุมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 29
            วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2022 สังฆมณฑลราชบุรี โดยศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดชุมนุมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 29 ในหัวข้อ “ก้าวเดินไปด้วยกันด้วยความเชื่อ” ณ หอประชุมยอห์นบอสโก โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 83 ท่าน จาก 2 วัด 13 โรงเรียน 2 วิทยาลัย มีจุดประสงค์การจัดงานเพื่อ
1. เฉลิมฉลองวันครูคำสอนไทย ตามที่พระศาสนจักรในประเทศไทยได้ประกาศให้วันฉลองบุญราศีชาวไทยในวันที่ 16 ธันวาคม เป็นวันครูคำสอนไทย
2. เฉลิมฉลอง 30 ปี หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ซึ่งเป็นคู่มือที่สำคัญของครูคำสอน
3. เพื่อขอบคุณครูคำสอนที่ได้อุทิศตนทุ่มเททำงานตลอดทั้งปี และเสริมสร้างกำลังใจให้ครูคำสอนในสังฆมณฑลราชบุรีให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งและมั่นคงต่อไป

          กิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันครูคำสอนไทย โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ได้ให้ข้อคิดประจำปีนี้กับครูคำสอนว่า
        
          ปรีชาญาณเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุด เป็นของประทานจากพระเจ้า เป็นคำสอนของพระเจ้า เป็นการดลจิตดลใจของพระจิตเจ้า ที่ทำให้เราเป็นคนดี การที่เราเป็นคนที่คิดดี พูดดี ทำดี ก็เพราะพระพรจากพระจิตเจ้า ปรีชาญาณเป็นสิ่งล้ำค่า ทรัพย์สมบัติใดเป็นสิ่งล้ำค่าเท่ากับปรีชาญาณ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลงานจากปรีชาญาณ เราต้องยอมรับด้วยความเชื่อว่าเราได้รับพระพรจากพระเจ้า และเรากำลังจะถ่ายทอดพระพรนี้ให้กับคนอื่น ๆ ตามพระประสงค์ของพระองค์

          ในบทพระวรสาร (ลก. 9:23-26) บอกเราว่าให้เลิกนึกถึงตนเองและแบกไม้กางเขนของตนติดตามพระองค์ไปทุกวัน ซึ่งความคิดของโลกก็อาจจะไม่ตรงกับความคิดของพระเยซูเจ้า แต่พระเยซูเจ้ากล้าที่จะบอกกับพวกเราว่า "เป็นครูคำสอนใช่ไหม? ครูคำสอนต้องมีความเชื่อใช่ไหม? เป็นครูคำสอนที่เชื่อฟังพระองค์ใช่ไหม? ถ้าผู้ใดเชื่อฟังเราให้เลิกนึกถึงตนเองแบบไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามพระองค์ทุกวัน" เราอาจคิดว่าเราต้องรักษาตนเองให้มีสุขภาพดี มีชีวิตสุขสบายอยู่เสมอ แต่พระเยซูเจ้าบอกเราว่า "ผู้ใดใคร่รักษาชีวิตของตนไว้ผู้นั้นก็จะสูญเสียชีวิต แต่ผู้ใดสละชีวิตเพราะเรา ผู้นั้นจะรักษาชีวิตไว้ได้ มนุษย์จะได้ประโยชน์อันใด ในการได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิตและพินาศไป" นี่เป็นคำเพียงคำเดียวที่สามารถเปลี่ยนคนหนึ่งให้เป็นดังคนงานของพระองค์ได้

           เพราะฉะนั้น ในวันนี้พ่อก็ดีใจที่เรามาชุมนุมพร้อมหน้ากัน และให้พระเยซูเจ้าเป็นที่ตั้งของชีวิตการเป็นครูคำสอนของเรา ให้พระองค์บอกเรา สอนเรา ให้เราเรียนรู้จากกันและกัน เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ ให้เราจะได้เป็นครูคำสอนที่แท้จริงของพระเยซูคริสตเจ้า

           พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสกับครูคำสอนในตอนหนึ่งว่า "การเป็นครูนั้นมิใช่เป็นพันธกิจ แต่เป็นการเจริญชีวิตแห่งพันธกิจ" เพราะฉะนั้นการเจริญชีวิตของเราที่ดีที่สุดก็คือ อยู่ในการสอนอย่างดีและมีค่าที่สุด และครูที่แท้จริงจะต้องก้าวเดินไปด้วยกัน และฟัง และสนทนาแลกเปลี่ยนกับผู้ที่เราสอน ผู้ที่กำลังแบ่งปันความเชื่อ มิใช่การสอนตามบทเรียนแล้วก็จบแล้ว แต่พระสันตะปาปาสอนเราว่าเป็นเรื่องของชีวิต มิใช่แค่เรื่องความรู้แต่อย่างเดียว เพราะฉะนั้น “ชีวิตของครูคำสอนจะต้องเป็นพยาน ในสิ่งที่เราสอน ในสิ่งที่เชื่อ และหาหนทางที่ช่วยให้ผู้เรียนคำสอนจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากที่สุดและยึดเอาพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของพวกเขา”

          พ่อจึงอยากเชิญชวนเราทุกคนให้เราตระหนักว่า การสอนคำสอนเป็นเรื่องสำคัญที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำและก่อนที่พระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ก็สั่งเราว่า "ให้เราออกไปสอนคนทั่วโลก" ดังนั้น เรากำลังทำหน้าที่อันสำคัญ วันนี้ให้เราได้ทบทวนดูสิว่าเราได้ทำหน้าที่อันสำคัญนี้อย่างไร พระเยซูเจ้าก็หวังให้เราทุกคน ทั้งพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และครูคำสอน ให้เราทำงานนี้โดยมิได้ทำคนเดียว แต่ให้เราทำด้วยกันด้วยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มอบให้กับเราแต่ละคน ก้าวไปด้วยกัน ทำไปด้วยกัน ช่วยเหลือกันและกัน เพื่อให้พันธกิจนี้จะได้สำเร็จไปด้วยดี พระเจ้าอยู่กับเรา และให้เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนที่เราสอน และภาวนาให้กับครูคำสอนที่ได้จากเราไปแล้วในอดีตด้วย เรามีวันนี้ได้เพราะเรามีอดีต คือพวกท่านเหล่านั้น

             กิจกรรมที่สองในวันนี้เป็นกิจกรรม CCC Fun Fair เพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปี หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) ซึ่งเป็นคู่มือที่สำคัญของครูคำสอนในการสอนคำสอน กิจกรรมแต่ละซุ้มนั้นประยุกต์มาจากหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก เพื่อให้ความรู้ เพิ่มพูนความเชื่อ และสร้างความบันเทิงใจให้กับครูคำสอนด้วย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 หมวด จำนวน 15 ฐาน

           ปิดท้ายด้วยกิจกรรมแลกของขวัญที่สื่อถึงความเชื่อ และมอบของขวัญพิเศษให้กับคุณครูที่กิจกรรมครบทั้ง 15 ฐาน และมอบของขวัญให้กับคุณครูทุกท่านที่มาร่วมงาน พร้อมกับมอบหนังสือไบเบิ้ลไดอารี่ ให้กับครูคำสอนทุกท่านจะได้อ่านหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตทุกวันด้วย

            โอกาสนี้ ขอขอบคุณสังฆมณฑลราชบุรี และคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม ระดับชาติที่ได้สนับสนุนการจัดงานในวันนี้ ขอขอบคุณพระสงฆ์สังฆมณฆลราชบุรี นักบวชคณะซาเลเซียน คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล สถาบันธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล และสื่อมวลชนคาทอลิกราชบุรี ที่ได้มาร่วมจัดกิจกรรมให้กับครูคำสอนในวันนี้ด้วย

ภาพข่าวโดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี


 

 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์