ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น. 3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น. 3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี

          วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี จัดการฟื้นฟูจิตใจให้กับนักเรียนคาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ “ก้าวเดินตามเสียงพระเยซู” ณ ห้องบอสโก 1 วัดนักบุญยยอห์นบอสโก ราชบุรี โดยมี คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี เป็นผู้นำการฟื้นฟูจิตใจ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 29 คน ซิสเตอร์ 1 ท่าน และคุณครู 4 ท่าน

          จุดประสงค์ของการฟื้นฟูจิตใจในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนคาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังฆมณฑลราชบุรี ได้พบปะ พูดคุยทำความรู้จักกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ และกระตุ้นเตือนให้เยาวชนเห็นความสำคัญของพระวาจาของพระเจ้า และพระบัญญัติ 10 ประการ ที่เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเชื่อคริสตชนให้มั่นคงเข้มแข็งหลังจากจบจากโรงเรียนคาทอลิกไปแล้วเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการฟื้นฟูจิตใจโดย คุณพ่อปฏิคม วิริยะสมบัติ และต่อด้วยกิจกรรม 4 ช่วงดังนี้

 

ช่วงที่ 1 ตอกย้ำให้นักเรียนรู้ จดจำ และบอกได้ว่า คาทอลิกมีข้อความเชื่อ 12 ประการโดยเรียนรู้จากบทข้าพเจ้าเชื่อ

ช่วงที่ 2 ศึกษาชีวิตของพระนางมารีย์ แบบอย่างผู้มีความเชื่อ จากเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ และนำบทสอนหรือสิ่งที่ได้จากการศึกษาชีวิตของพระนางมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

ช่วงที่ 3 พระบัญญัติ 10 ประการของพระเจ้า เป็นหน้าที่ที่คาทอลิกต้องปฏิบัติต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

และ ช่วงที่ 4 การภาวนาและการอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้เราพบคำตอบในทุกสถานการณ์ของชีวิต

สรุปเนื้อหาและนำภาวนาปิดการฟื้นฟูจิตใจโดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

เนื้อหาและบทเรียน