ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (2 พฤศจิกายน)
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
(2 พฤศจิกายน)
เดือนระลึกถึงผู้ล่วงลับ
(ตลอดเดือนพฤศจิกายน)

          วันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี ได้ร่วมใจกันขอพระพรพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อระลึกถึง บิดา มารดา บรรดาครูคำสอน เพื่อนผู้ร่วมงานที่ล่วงหลับไปแล้ว

          และได้ออกเดินทางไปภาวนาเพื่อดวงวิญญาณผู้ล่วงหลับ ณ สุสานวัดนักบุญมาร์การิตา บางตาล เพื่อภาวนาให้กับบิดามารดา
ของพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา คุณพ่อวัชศิลป์ คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษเจริญ

           จากนั้นจึงเดินทางไปต่อ ณ สุสานวัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย เพื่อภาวนาให้ตาและยายของคุณพ่อปิติศักดิ์ บรรดาผู้มีพระคุณของวัดนักบุญอันตน ก๋งและยายของครูนิการ์ บิดาของครูจอย คุณดารารัตน์(ซึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์คำสอน) และ ลุงของครูหนุ่ม

           หลังจากนั้นเดินทางต่อไปสุสานอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก เพื่อภาวนาให้กับพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช และก๋ง-ย่าของคุณพ่อปิติศักดิ์

           และเดินทางต่อไปยังวัดคริสตหฤทัย วัดเพลงเพื่อภาวนาให้ อันนา จิ้มลิ้ม บุญรติวงศ์ (มารดาของคุณพ่อยออากิม เจษฎา บุญรติวงศ์ พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี)

            และสุดท้ายได้เดินทางไปยังสุสานวัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง เพื่อภาวนาให้กับบิดาของครูลักษณ์และบิดาของครูนุช

           กิจกรรมนี้คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรีได้ยึดถือปฏิบัติมาเป็นธรรมเนียมทุกปีในเดือนระลึกถึงผู้ล่วงหลับเพื่อเป็นโอกาสระลึกถึงและอธิษฐานภาวนาเพื่อบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งล่วงหน้าเราไปก่อนและภาวนาเพื่อวิญญาณที่กำลังทนทุกข์อยู่ในไฟชำระ ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่สามารถภาวนาเพื่อตนเองได้แล้วจำเป็นต้องอาศัยคำภาวนาของพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่ ความเชื่อนี้ถืเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวยิวและเข้ามาในพระศาสนจักรยุคแรก และเราได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา

           วันนี้เป็นการแสดงออกถึง ความรักความกตัญญูรู้คุณ และเป็นความเชื่อและหวังของเราคริสตชนทุกคนด้วย

          “เราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพเราจึงเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำบรรดาผู้ที่หลับอยู่มากับพระองค์โดยทางพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกัน ...มนุษย์ทุกคนตายเพราะอาดัมฉันใด มนุษย์ทุกคนก็จะกลับมีชีวิตเพราะพระคริสตเจ้าฉันนั้น”  (1 ธส. 4:14; 1 คร. 15:22)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์