ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อบรมบุคลากรและครูโรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี
อบรมบุคลากรและครูโรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี

           วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2522 บาทหลวงปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี เป็นวิทยากรอบรมบุคลากรและครูโรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี หัวข้อ "ครอบครัวอุดม รวมใจ ก้าวไปด้วยกัน" มีจุดประสงค์เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเป็นแนวทางในการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมพรพระเมตตา มีผู้เข้าร่วม 94 ท่าน

เนื้อหาและบทเรียน