ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

“ค่ายกระแสเรียกสู่พระแท่น"
💙“ค่ายกระแสเรียกสู่พระแท่น”🙏
         เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-10.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี 2 ท่าน ได้ไปแบ่งปันความรู้และจัดกิจกรรมในหัวข้อ “กระแสเรียก” ให้แก่เยาวชนชายที่มาเข้าร่วมค่ายกระแสเรียกสู่พระแท่น จำนวน 16 คน จากวัดต่าง ๆ ในเขตสังมณฑลราชบุรี รวมถึงสามเณรเล็กที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับน้อง ๆ อีก 7 คน และพี่บราเดอร์สามเณรกลางอีก 2 คน ที่อยู่ร่วมในค่ายด้วยกัน ณ สามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี (บ้านเณรเล็กราชบุรี)

🧾กิจกรรมวันนี้เริ่มต้นด้วยการทำใบงานประโยชน์ของธรรมชาติที่อยู่รอบตัว และหน้าที่ของบุคคลที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ ในสังคม โดยอ้างอิงจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บทที่ 12 ข้อที่ 4-13 และข้อที่ 28-30 สำหรับคริสตชนเราเชื่อว่า พระเจ้าเป็นผู้ประทานพระพรแห่งการรับใช้ที่แตกต่างกันไป ตามความเหมาะสมของแต่ละคน พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีจุดประสงค์เดียวกันเพื่อช่วยเหลือกันและกัน✌️

🎚ต่อด้วยเรียนรู้และเข้าใจความหมายของกระแสเรียกในพระศาสนจักร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
🙂กระแสเรียกของพระสงฆ์/นักบวช
😊และกระแสเรียกของฆราวาส คือคริสตชนทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาป
👨กระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์เป็นพระพรพิเศษที่พระจิตเจ้าได้ประทานให้ เป็นการเรียกจากพระเจ้า เยาวชนคาทอลิกชายที่ถูกเรียกได้มีบทบาทเป็นผู้ร่วมงานกับพระเจ้าในการเป็นผู้อภิบาลลูกแกะของพระองค์

🙏การถูกเรียกนี้จะเกิดผลก็ต่อเมื่อ ผู้ที่ถูกเรียกตอบสนองต่อเสียงเรียกนั้น และยิ่งจะเห็นเด่นชัดและเกิดผลมากขึ้นเมื่อเราสวดภาวนา และใช้พระพรที่ได้รับจากพระเจ้าอย่างเต็มที่

🙂ขอขอบคุณ คุณพ่อวิริยะ สู้เสงี่ยม อธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี ที่ได้มอบโอกาสให้ทางศูนย์ฯ ได้ไปแบ่งปันเรื่องราวและพบปะกับเด็ก ๆ ในค่ายกระแสเรียกครั้งนี้ค่ะ❤️

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์