ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 2 หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว”
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 2

หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว”

         วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2022 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี จัดอบรมคริสตชนฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 2 หัวข้อ“ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว” ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญและบุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรีเป็นวิทยากร มีคริสตชนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 39 ท่าน จากวัดนักบุญเปาโล กลับใจ 4 ท่าน วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง 7 ท่าน วัดนักบุญอัญเจลา ซอนต้า 8 ท่าน อาสนวิหารแม่พระบังเกิด 13 ท่าน และบุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรม 7 ท่าน

         ในโอกาสปีครอบครัว พระศาสนจักรท้องถิ่นและครอบครัว ได้รับการเชื้อเชิญให้ไตร่ตรองพระสมณลิขิตเตือนใจ “ความปีติยินดีแห่งความรัก” เพื่อเสริมสร้างชีวิตจิตในครอบครัวให้เติบโตและส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นพระศาสนจักรระดับบ้านที่เข้มแข็ง ซึ่งการอบรมในวันนี้แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

          เริ่มต้นด้วยการภาวนาเปิดเพื่อขอพรพระเจ้า ผ่านทางครอบครัวศักดิ์และมีการเขียนชื่อนามสกุลบนก้อนหิน เป็นสัญลักษณ์หมายถึงครอบครัวคริสตชนที่ฟังถ้อยคำของพระเยซูเจ้าและปฏิบัติตาม ก็เปรียบเสมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหิน ฝนจะตก น้ำจะไหลเชี่ยว ลมจะพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น บ้านก็ไม่พัง เพราะมีรากฐานอยู่บนหิน

           อบรม 1 ความสำคัญของครอบครัวและการหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ ในครอบครัวด้วยความรัก (มธ. 7:24-27) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการแต่งงานและชีวิตครอบครัว และหล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวด้วยความรัก โดยได้ไตร่ตรองคุณลักษณะบางประการของ “ความรัก” ตามบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ฉบับที่ 1 บทที่ 13 ข้อ 4-7 และการตอบรับการท้าทายปัญหาและอุปสรรคในชีวิตครอบครัวตามแบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

           อบรม 2 การสื่อสารที่ดีต่อกันเป็นเครื่องหมายของความรักและเอาใจใส่ต่อกัน โดยเพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีต่อกันและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันงดงามในชีวิตครอบครัว

            อบรม 3 ชีวิตฝ่ายจิตในครอบครัวและบทบาทอันศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นพ่อเป็นแม่ที่มีต่อลูก เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตภายใน และพระพรและพระหรรษทานจากศีลสมรส และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และบทบาทอันศักดิ์สิทธิ์ของการเป็นพ่อแม่ที่ได้รับการมอบหมายจากพระเจ้า ในฐานะที่พ่อแม่เป็นผู้ร่วมสร้างและร่วมงานของพระองค์

           จบด้วยภาวนาปิด เพื่อขอพระคุณพระเจ้า และภาวนาสำหรับทุกครอบครัว ปู่ย่าตายาย บุตรหลาน และบรรดาเยาวชนของเรา
          บรรยากาศการอบรมวันนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและการแบ่งปันประสบการชีวิตครอบครัวแก่กันและกัน
          โอกาสนี้ขอขอบคุณ คุณพ่อเจ้าอาวาส สภาภิบาลวัดและคณะกรรมการเพื่อฆราวาสที่ช่วยส่งเสริมงานอภิบาลด้านความเชื่อแก่คริสตชนสังฆมณฑลราชบุรีของเรา

เนื้อหาและบทเรียน