ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูตในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "การนำกิจกรรมยุวธรรมทูต"
อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูตในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี

หัวข้อ "การนำกิจกรรมยุวธรรมทูต"


          วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 สมณองค์กรยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี โดยการนำของคุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสังฆมณฑลราชบุรีและผู้รับผิดชอบงานยุวธรรมทูตในสังฆมณฑล จัดอบรมครูผู้นำยุวธรรมทูตในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี ในหัวข้อ "การนำกิจกรรมยุวธรรมทูต" โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้ริเริ่มงานยุวธรรมทูตในสังฆมณฑลราชบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ร่วมกับทีมงานศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี ณ ห้องประชุมบอสโก 1 วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี

การอบรมแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 ปลุกจิตสำนึกคุณครูในการอุทิศตนทำงานประกาศข่าวดีในฐานะศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต..ร่วมกันแบ่งปันและรับฟังการดำเนินงานอภิบาลและแพร่ธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน

ช่วงที่ 2 เรียนรู้ 4 รูปแบบ (หรือ 4 ขั้นตอน) ในการอบรมยุวธรรมทูต ได้แก่ คำสอนธรรมทูต ชีวิตจิตธรรมทูต ธรรมทูตรับใช้และธรรมทูตหนึ่งเดียว พร้อมทั้งเรียนรู้จากคลิปวีดีโอการจัดกิจกรรมยุวธรรมทูตในพื้นที่ต่างสังฆมณฑล

ช่วงที่ 3 ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมกลุ่มยุวธรรมทูต (การประชุมกลุ่มยุวธรรมทูต) จากคู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2022 ในหัวข้อ "พระจิตเจ้า" พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นในการประยุกต์กิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน แต่ละพื้นที่แพร่ธรรม

การอบรมครั้งนี้มีคุณครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 34 คน จาก 13 โรงเรียน
ทีมผู้จัดและวิทยากรจากศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี จำนวน 7 คน

 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์