ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

“คริสตชนใหม่ ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุข”
“คริสตชนใหม่ ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุข”

            วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี จัดงานชุมนุมและฟื้นฟูจิตใจคริสตชนใหม่ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “คริสตชนใหม่ ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุข”ณ บ้านพระหฤทัย จ.สมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมจากวัดต่าง ๆ ในสังฆมณฑลราชบุรี ทั้งหมด 7 วัด ดังนี้
1. อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก 23 คน
2. วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง 11 คน
3. วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง 1 คน
4. วัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี 3 คน
5. วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง 4 คน
6. วัดนักบุญเปาโลกลับใจ โพธาราม 1 คน
7. วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 1 คน
รวมทั้ง พระสังฆราช บาทหลวง ซิสเตอร์ ครูคำสอน พี่เลี้ยง และคริสตชนที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 52 ท่าน

           การชุมนุมในวันนี้ เริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์ ทำความรู้จักกัน และฟื้นฟูจิตใจโดยการทบทวนคำสอน ในหัวข้อ “23 เรื่องที่คาทอลิกทุกคนจำเป็นต้องรู้” โดย บาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ และ “8 สิ่งที่เราคาทอลิกควรกระทำทุกวัน” โดย บาทหลวงปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์

           ในช่วงที่สองเป็นการรับศีลอภัยบาป พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป โดย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน จบงานด้วยการถ่ายภาพ รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันและเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข

           สำหรับงานในวันนี้เป็นโอกาสให้ผู้รับศีลล้างบาปเป็นคริสตชนใหม่ในปีก่อน ๆ ได้มาชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้า มีการสนทนาแบ่งปันประสบการณ์ทางฝ่ายวิญญาณซึ่งกันและกัน ทบทวนคำสอนและเพื่อรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป (RCIA 238)4.

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์