ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

“ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างสร้างสรรค์” อบรมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022
“ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างสร้างสรรค์”
อบรมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022

       วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2022 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดการอบรม ครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “ก้าวเดินไปด้วยกันอย่างสร้างสรรค์” ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดย มีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และคุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 71 ท่าน โดยพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานวจนพิธีกธรรมเปิดการอบรม อยู่ร่วมรับฟังและให้กำลังใจคณะครูตลอดการอบรมในครั้งนี้

       สำหรับ หัวข้อในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้ตอบสนองต่อพระประสงค์ของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ปรารถนาให้พระศาสนจักรทุกระดับ “ก้าวเดินไปด้วยกัน" ด้วยความเป็นเอกภาพ การมีส่วนร่วม และการทำพันธกิจ ศูนย์คริสตศาสนธรรมตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของครูคำสอน ซึ่งพระจิตเจ้าทรงใช้ความร่วมมืออันมีค่าและชาญฉลาดของพวกเขาเพื่อพระวรสารจะได้รับการต้อนรับจากทุกคน (คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ. 2020 ข้อ 425) จึงได้จะจัดการอบรมใน 3 ช่วง ดังนี้

        ในช่วงที่แรก เป็นช่วงการทบทวนประสบการณ์ชีวิต ให้ครูคำสอนได้ทบทวนประสบการณ์ ชีวิต งานที่ตนภาคภูมิใจ พระพรที่ตนเองได้รับ ตลอดจนการช่วยเหลือจากพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างตลอดการทำงานในช่วงที่ผ่านมาและแบ่งปันชีวิตเพื่อเสริมสร้างพลังใจให้แก่กัน

         ในช่วงที่สอง เป็นการเพิ่มพูนความรู้และปลุกเร้าจิตใจในการเป็นครูคำสอน โดยไตร่ตรอง แบบชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร์ที่ที่มีพระจิตเจ้านำทาง 7 ท่าน และนำข้อคิดที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการทำหน้าที่สอนคำสอนและประกาศข่าวดีกับเด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแลและเพื่อนครูด้วยกันต่อไป โดยมีคุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ เป็นวิทยากร

         และช่วงที่สาม เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ โรงเรียนเป็นฐานและสนามแพร่ธรรม โดยให้แต่ละโรงเรียนได้ทบทวนงานและโครงการที่แต่ละโรงเรียนที่มี โครงการที่ครูแต่ละโรงเรียนภาคภูมิใจ และร่วมกันวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้โรงเรียนเรียนของเราเป็นสนามและฐานแห่งการประกาศข่าวดีอย่างแท้จริง โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากร

         ในโอกาสนี้ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนให้คุณครูคำสอนได้เข้ารับการอบรม และขอขอบคุณโรงเรียนดรุณาราชบุรี ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่จัดการอบรมในครั้งนี้
ศูนย์คริสตศาสนธรรม หวังว่าหลังจากจบการอบรมในวันนี้ คุณครูจะได้รับการหล่อเลี้ยงความเชื่อให้เข้มแข็งและมีกำลังใจในการทำงานคำสอน และก้าวเดินไปด้วยกันอย่างสร้างสรรค์แบบอย่างของพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นอาจารย์ หนทาง ความจริง และชีวิตของพวกเราทุกคน

“ครูคำสอนคือคนสำคัญของพระศาสนจักรผู้มีส่วนโดยตรงในการเผยแพร่พระวรสารด้วยการสอนคำสอน เป็นบุคคลที่มีความเชื่อ ผู้เป็นประจักษ์พยานที่แท้จริงแห่งข่าวดี”

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์