ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

อบรมนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา        
        วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 คุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 24 คน

        การอบรมนักเรียนคาทอลิก จัดโดยฝ่ายจิตตาภิบาลของโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกได้เรียนรู้คำสอนและหลักปฏิบัติของคริสต์ศาสนา เพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดผลในการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี

         เริ่มต้นโดย คุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ นำทุกคนสวดบท “ข้าแต่พระบิดา” พร้อมกัน และอวยพร ก่อนแยกย้ายไปทำกิจกรรมตามระดับชั้น
         การอบรมในครั้งนี้ คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ได้แบ่งออกเป็น 3 ทีม เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้น ระดับชั้นละ 1 ชั่วโมง 30 นาที จำนวน 3 กลุ่มระดับชั้น ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยจัดกิจกรรม ดังนี้

         กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และ กลุ่มชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ร้องเพลง “ฉันรักพระเจ้า ฉันรักเพื่อนมนุษย์” ซึ่งเป็นการสรุปข้อคำสอนที่สำคัญของคริสต์ศาสนา โดยเรียนรู้จากบทเพลงว่าเราสามารถรักพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ได้อย่างไรบ้าง และยังเรียนรู้จากรูปภาพเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ ตอน พระเยซูเจ้าทรงทวีปัง 5 ก้อน และปลา 2 ตัว (ยน. 6:1-13) ให้เห็นตัวอย่างความใจดีของเด็ก ๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้

         กลุ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เรียนรู้พระบัญญัติ 10 ประการ ด้วยการทำโมเดลโทรศัพท์พระบัญญัติ และเรียนรู้บทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนจักร

        ขอขอบคุณพ่อชิตชนนท์ แสงประดับ ผู้จัดการและจิตตาธิการโรงเรียนและคณะครูที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เป็นคริสตชนที่ดีผ่านทางกิจกรรมดี ๆ ที่จัดขึ้นในโอกาสนี้

เนื้อหาและบทเรียน