ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

“ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจ้า ก้าวเดินไปด้วยกัน” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022 รอบที่ 1
“ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจ้า ก้าวเดินไปด้วยกัน”

อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022 รอบที่ 1

            วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2022 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดการอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ในหัวข้อ “ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจ้า ก้าวเดินไปด้วยกัน” ณ หอประชุมยอห์นบอสโก โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศ โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ และคุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 136 ท่าน จาก 14 โรงเรียน 3 วิทยาลัย และ ศูนย์วิชาการ โดยคุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายอบรมศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

             จุดประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูคาทอลิกในการใช้พระพรและความสามารถของตนเพื่อเป็นประจักษ์พยานความเชื่อท่ามกลางเด็ก ๆ และเพื่อนครูด้วยกัน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

            ในการอบรมที่ 1 ได้เชิญชวนให้ครูคาทอลิกทบทวนชีวิต พระพรที่พระจิตเจ้าประทานให้ (1 คร. 12:4-11)

            ในการอบรมที่ 2 เป็นกิจกรรมเสริมความรู้และให้ข้อคิดในหัวข้อ พระกายของพระคริสตเจ้า (1 โครินธ์ 12:12–30) โดยได้เป็น 4 กิจกรรม ดังนี้


1. อวัยวะที่หายไป (1 โครินธ์ 12:14–16)
2. ทั้งหมดล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน (1 โครินธ์ 12:17–20)
3. Pin a body part on the body (1 โครินธ์ 12:21–24)
4. ไปไหนไปกัน (1 โครินธ์ 12:25-26)

              และในการอบรม 3 หน้าที่จากศีลล้างบาป เพื่อให้ครูได้ตระหนักว่า เมื่อเราได้รับศีลล้างบาปมิใช่เป็นแค่บุตรของพระเจ้าเท่านั้น แต่เรายังได้รับพระพรพิเศษ ซึ่งทำให้เรามีส่วนในความรับผิดชอบและพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้า ที่บ้าน ที่วัด ที่โรงเรียนและในชุมชนของเรา

              ปิดท้ายการอบรม ด้วยพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและให้ข้อคิดแก่ครูคาทอลิกในการดำเนินชีวิตคริสตชน และเชิญชวนให้ทุกคนมาวัดในวันอาทิตย์เพื่อร่วมเป็นเอกภาพ มีส่วนร่วม และการทำพันธกิจ เป็นศิษย์พระคริสต์ ดำเนินชีวิตเป็นประชากรของพระเจ้า ก้าวไปด้วยกัน

ภาพโดย คุณครูสรายุทธ ระดมกิจ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์