ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ค่าย "วัยใส หัวใจมีธรรม" โรงเรียนดรุณานุเคราะห์
           วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวหน้าศูนย์คริสตศาสนธรรม พร้อมด้วยคุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม “ค่ายวัยใส หัวใจมีธรรม” ให้กับนักเรียนโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนนักเรียน 580 คน

           โครงการ “ค่ายวัยใสหัวใจมีธรรม” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาของโรงเรียนดรุณานุเคราะห์ มีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงามของสังคมและตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนาให้กับนักเรียน เพื่อนำมาปฎิบัติให้เกิดผลในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของโรงเรียน คือ “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข”

           การอบรมในครั้งนี้ คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ได้แบ่งออกเป็น 3 ทีม เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนแต่ละห้อง ห้องละ 50 นาที จำนวน 18 ห้อง โดยให้นักเรียนได้ศึกษาคุณธรรมและบทสอนจากเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน “ดรุณา ขาว-แดง” ด้วยใบงาน เพื่อให้เข้าใจความหมายและเกิดความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งฝึกบุคลิกภาพและมารยาทพื้นฐานของนักเรียน เช่น การไหว้ การกล่าวทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ

            นอกจากได้เรียนรู้คุณธรรมจากบทเพลงแล้ว ทีมวิทยากรยังได้แนะนำให้นักเรียนรู้จักรูปปั้นบุคคลสำคัญที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียน เช่น รูปพระเยซูเจ้า รูปแม่พระ รูปนักบุญ รูปผู้ก่อตั้งโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักชื่อและแบบอย่างชีวิตของบุคคลเหล่านั้น สามารถบอกเล่าและแสดงความเคารพได้อย่างถูกต้อง

             จบกิจกรรมด้วยการสวดบท “วันทามารีย์” พร้อมกัน เพื่อวอนขอพระพรจากพระเจ้าโดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์ ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โดยคุณพ่อได้อธิบายความหมายของการภาวนาและการอวยพร ก่อนพรมน้ำเสกให้กับคุณครูและนักเรียนทุกคน
             ขอขอบคุณคุณพ่อเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ ผู้บริหาร คณะครูที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ผ่านทางหลักคำสอนของคริสต์ศาสนาและเป็นโอกาสนักเรียนให้ได้เรียนรู้จักพระเจ้า ผ่านทางกิจกรรมดี ๆ ที่จัดขึ้นในโอกาสนี้

 

เนื้อหาและบทเรียน