ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การแก่ชราเป็นเรื่องของธรรมชาติ แต่การแก่แบบมีคุณภาพเป็นเรื่องของเรา
การแก่ชราเป็นเรื่องของธรรมชาติ แต่การแก่แบบมีคุณภาพเป็นเรื่องของเรา

“ทุกคนจงฉับไวที่จะฟัง แต่ช้าที่จะพูด และช้าที่จะโกรธ” (ยากอบ 1:19)
         คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ หัวหน้าศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก้ ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางยี่รงค์ ในห้วข้อ “การแก่ชราเป็นเรื่องของธรรมชาติ แต่การแก่แบบมีคุณภาพเป็นเรื่องของเรา” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้สูงวัยตระหนักว่าตนมีคุณค่าต่อผู้อื่นและมีชีวิตอย่างมีความสุข เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 ท่าน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์